Bekendtgørelse om overgangsregler for beskatning af Statsanstalten for Livsforsikring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 757 af 12. december 1988

I henhold til § 35 I i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 30. september 1988, bestemmes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, som Statsanstalten for Livsforsikring ejer den 1. januar 1988, indgår i saldoværdien efter afskrivningsloven med deres handelsværdi på dette tidspunkt. Aktiverne anses for anskaffet i indkomståret 1987.

§ 2

På bygninger, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven eller på installationer heri, og som er anskaffet eller fuldført før den 1. januar 1988, foretages afskrivning på grundlag af den værdi, hvormed bygningen eller installationen indgår i ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for indkomståret 1988.

Stk. 2 Afskrivning på bygninger og installationer, der er anskaffet før den 1. januar 1982, foretages årligt med procentdele af den afskrivningsberettigede værdi. De samlede afskrivninger kan dog ikke overstige værdien reduceret med de normalafskrivninger, der i alt kunne være foretaget, såfremt der fuldt ud var normalafskrevet på bygningen eller installationen siden anskaffelsesåret. Afskrivning kan i stedet foretages på grundlag af anskaffelsessummen samt eventuelle udgifter til ombygning og forbedring. I dette tilfælde begrænses den samlede afskrivning med normalafskrivninger som anført i 2. pkt.

Stk. 3 Afskrivning på bygninger og installationer, der er anskaffet i perioden fra den 1. januar 1982 til den 31. december 1987, foretages årligt med procentdele af den afskrivningsberettigede, pristalsregulerede værdi. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter kan dog ikke overstige 100 med fradrag af de normalafskrivningsprocenter, der i alt kunne være anvendt, såfremt der fuldt ud var normalafskrevet på bygningen eller installationen siden anskaffelsesåret. Afskrivning kan i stedet foretages på grundlag af anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi samt eventuelle udgifter til ombygning og forbedring. I dette tilfælde begrænses den samlede afskrivning tilsvarende som anført i 2. pkt.

§ 3

Henvisningerne til afskrivningslovens § 23, stk. 2 og 3 er forkerte da de bestemmelser ikke findes. På installationer, hvorpå der kan afskrives efter reglerne i afskrivningslovens § 23, stk. 2, jf. stk. 3, og som er anskaffet eller fuldført før 1. januar 1988, foretages afskrivning på grundlag af den værdi, hvormed installationen skønnes at indgå i ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for indkomståret 1988. De samlede afskrivninger kan dog højst udgøre et beløb svarende til ejendomsværdien reduceret i et omfang, som svarer til forholdet mellem den forløbne tid siden installationens anskaffelse og den til den anvendte afskrivningssats normalt svarende afskrivningsperiode. Afskrivning kan dog i stedet foretages på grundlag af anskaffelsessummen samt eventuelle forbedringsudgifter. I dette tilfælde begrænses de samlede afskrivninger på samme måde som anført i 2. pkt.

§ 4

Er der tidligere i forbindelse med beskatning efter § 8 i lov om kommunal indkomstskat foretaget afskrivning på de i §§ 1-3 nævnte aktiver, foretages afskrivning dog på grundlag af de nedskrevne værdier pr. 1. januar 1988.

§ 5

Ved opgørelsen af fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven træder ejendomsværdien ved den seneste forud for indkomståret 1988 foreliggende vurdering i stedet for anskaffelsessummen, hvis ejendommen er erhvervet inden den 1. januar 1988. Statsanstalten for Livsforsikring kan dog vælge at lægge anskaffelsessummen til grund.

Stk. 2 Ved opgørelsen af tillæggene efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5 anses den pågældende ejendom som erhvervet den 1. januar 1988. Ved afgørelsen af, i hvilket omfang fortjenesten skal beskattes efter lovens § 6, tages der dog hensyn til den faktiske besiddelsestid.

Stk. 3 De beløb, der anvendes som anskaffelses- eller afståelsessum, omregnes til kontantværdi efter de herom fastsatte regler.

§ 6

Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab efter aktieavancebeskatningsloven på aktier erhvervet inden den 1. januar 1988 træder kursværdien på dette tidspunkt i stedet for anskaffelsessummen, medmindre denne er højere.

Stk. 2 Ved afgørelsen af, i hvilket omfang fortjeneste skal beskattes, eller tab kan fradrages, tages der hensyn til det faktiske anskaffelsestidspunkt.

§ 7

På tidspunktet for beskatningspligtens indtræden skal Statsanstalten for Livsforsikring opgøre anskaffelsessummen af sine fordringer. I stedet for anskaffelsessummen kan Statsanstalten for Livsforsikring benytte markedsværdien pr. 1. januar 1988, eventuelt pr. 31. december 1987 eller anskaffelsessummen med tillæg af matematisk opskrivning. Ved valg af indgangsværdi skal dog vælges samme princip og samme dato for samtlige obligationer og udlån.

Stk. 2 Statsanstalten for Livsforsikring skal på det i stk. 1 nævnte tidspunkt opgøre værdien af sine forpligtelser. I stedet for værdien ved forpligtelsens påtagelse kan Statsanstalten for Livsforsikring benytte forpligtelsens værdi pr. 1. januar 1988, eventuelt pr. 31. december 1987. Ved valg af indgangsværdi skal vælges samme princip og samme dato for samtlige forpligtelser.

§ 8

Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1988.