14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner

Bekendtgørelse nr. 904 af 01. september 2004,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1736 af 12. december 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner

I medfør af § 181, stk. 1, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Bekendtgørelsens §§ 6 a og 6 b finder anvendelse på virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes i det følgende finansielle virksomheder.

§2 Koncerninterne transaktioner
Ved en koncernintern transaktion forstås en transaktion af enhver art, herunder administrationsaftaler, der indgås mellem:

 • 1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og

  • a) virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med den finansielle virksomhed som dattervirksomheder, associerede virksomheder, modervirksomheder eller som modervirksomhedens associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder,

  • b) virksomheder eller personer, der er forbundet med den finansielle virksomhed gennem snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed, eller

  • c) virksomheder, der ikke er omfattet af a og b, hvor personerne i virksomhedernes ledelse for flertallets vedkommende er de samme, eller hvor virksomhederne er underlagt en fælles ledelse i medfør af en aftale eller vedtægtsbestemmelser herom.

Stk. 2 I det omfang transaktionerne er ubetydelige, finder §§ 4-6 ikke anvendelse.

§3 Koncerninterne transaktioner skal indgås på skriftligt grundlag.

§4 Koncerninterne transaktioner skal indgås på markedsbaserede vilkår. Hvis et egentligt marked ikke forefindes, skal der i stedet anvendes et begrundet skøn.

Stk. 2 I det omfang de koncerninterne transaktioner vedrører fælles koncernopgaver, administration eller fælles funktioner i øvrigt, kan omkostningsdækkende basis anvendes. Omkostningerne og omkostningsfordelingen må ikke begunstige en finansiel virksomhed eller en virksomhed omfattet af § 2 på bekostning af en anden finansiel virksomhed eller en anden virksomhed omfattet af § 2. Tilsvarende gælder for skift mellem anvendelsen af markedsvilkår og omkostningsdækkende basis samt ved ændring af omkostningsfordelingsmetode.

Stk. 3 Fastsættelsen af prisen eller omkostningerne for den enkelte transaktion skal fremgå af bilaget til transaktionen eller andet skriftligt grundlag.

§5 Retningslinier
Den finansielle virksomhed skal udfærdige skriftlige, generelle retningslinier for koncerninterne transaktioner.

Stk. 2 Retningslinierne skal godkendes af den finansielle virksomheds bestyrelse.

§6 Forretningsgange
Den finansielle virksomhed skal udarbejde skriftlige forretningsgange for koncerninterne transaktioner, der som minimum skal indeholde oplysninger om,

 • 1) hvilke virksomheder eller personer den finansielle virksomhed har den i § 2 angivne forbindelse med,

 • 2) vilkårene for transaktionerne, jf. § 4, herunder beregning af pris for hver enkelt type transaktion,

 • 3) omkostningsfordelingsmetode og

 • 4) øvrige forhold af væsentlig betydning.

Stk. 2 Forretningsgangene skal sikre, at

 • 1) transaktionerne indgås på skriftligt grundlag,

 • 2) transaktioner efterfølgende kan fremfindes og dokumenteres,

 • 3) der kan foretages revision af transaktionerne og dokumentationen herfor, og

 • 4) overholdelse af retningslinierne kan efterprøves.

§6a Særlige regler for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal regelmæssigt og mindst én gang årligt aflægge rapport til Finanstilsynet om enhver væsentlig risikokoncentration på koncernniveau, medmindre der er truffet beslutning efter artikel 215, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, den type risici, som under alle omstændigheder skal rapporteres om.

Stk. 3 Ved identifikationen af væsentlige risikokoncentrationer, der skal rapporteres om, fastsætter Finanstilsynet, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, passende tærskelværdier baseret på solvenskapitalkrav, forsikringsmæssige hensættelser eller begge.

§6b Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal regelmæssigt og mindst én gang årligt aflægge rapport til Finanstilsynet om enhver væsentlig koncernintern transaktion mellem forsikringsselskaber i koncernen eller gruppen, herunder transaktioner, der er gennemført med en fysisk person med tætte forbindelser til en virksomhed inden for koncernen eller gruppen, medmindre der er truffet beslutning efter artikel 215, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Meget væsentlige koncerninterne transaktioner skal rapporteres hurtigst muligt.

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, den type koncerninterne transaktioner, som under alle omstændigheder skal rapporteres om, under hensyntagen til koncernen og dennes risikostyringsstruktur. § 6 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§7 Straf
Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6, § 6 a, stk. 1, og § 6 b, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2 B ekendtgørelse nr. 792 af 10. juli 2004 om koncerninterne transaktioner ophæves samtidig.

profile photo
Profilside