Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 01. juni 2017

I medfør af § 143, stk. 1, nr. 1, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Frister
§ 2

Udover reglerne i artikel 312, stk. 1, litra c og d, artikel 314 og 373 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), finder fristerne i §§ 3 og 4 anvendelse i en overgangsperiode indtil det regnskabsår der slutter på eller efter den 30. juni 2019, men før den 1. januar 2020 for de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§ 3

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal foretage den årlige indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 20 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 18 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 16 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal foretage den kvartalsvise indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 8 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2016.

 • 2) 7 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2017.

 • 3) 6 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2018.

§ 4

Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal for regnskabsårene 2016, 2017 og 2018 foretage den årlige indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 372 henholdsvis artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 26 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 24 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 22 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal foretage den kvartalsvise indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 372 henholdsvis artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 14 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2016.

 • 2) 13 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2017.

 • 3) 12 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2018.

Straffebestemmelser
§ 5

Overtrædelse af §§ 3 og 4 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 659 af 13. maj 2015 om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner ophæves.