Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 3

Forsikringsselskabet skal i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial fremsende følgende til Finanstilsynet:

 • 1) En erklæring om, at forsikringsselskabet er lovligt bestående i sit hjemland, herunder oplysninger om, hvor længe selskabet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om hjemlandets tilsynsmyndighed inden for de 3 seneste år har gjort bemærkninger mod den måde, hvorpå virksomheden udøves.

 • 2) En erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af virksomhedens tilladelse i hjemlandet.

 • 3) En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte aktiviteter.

 • 4) Filialens adresse.

 • 5) Navnene på filialens ledelse og generalagent, jf. § 35 i lov om finansiel virksomhed, dokumentation for at generalagenten opfylder betingelserne i § 10, og generalagentens originale fuldmagt.

 • 6) Dokumentation for at betingelserne i § 14 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt.

 • 7) En driftsplan for filialen udarbejdet i henhold til §§ 5-9.

 • 8) Et solvenscertifikat for forsikringsselskabet.

 • 9) Forsikringsselskabets årsrapport for de 3 seneste regnskabsår.

 • 10) Forsikringsselskabets vedtægter.

 • 11) En fortegnelse over forsikringsselskabets bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 For filialer, der skal dække risici under forsikringsklasse 10 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende en erklæring om, at filialen er medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

Stk. 3 For filialer, der skal udøve virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende dokumentation for at filialen har ansat en ansvarshavende aktuar i henhold til § 108, stk. 2-7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4 Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en oversættelse af de i stk. 1-3 nævnte bilag.