Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

I medfør af § 1, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, som ønsker at udøve forsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial.

Kapitel 2 Tilladelse og anmeldelse
§ 2

Et forsikringsselskab, der ønsker at udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed gennem en filial i Danmark, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Tilladelse meddeles såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Forsikringsselskabet er etableret som et aktieselskab, et gensidigt selskab eller et selskab med tilsvarende selskabsform i dets hjemland.

 • 2) Muligheden for at drive forsikringsvirksomhed gennem en filial her i landet er hjemlet i international aftale, eller Finanstilsynet skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i forsikringsselskabets hjemland.

 • 3) Forsikringsselskabet har indsendt den i § 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

§ 3

Forsikringsselskabet skal i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial fremsende følgende til Finanstilsynet:

 • 1) En erklæring om, at forsikringsselskabet er lovligt bestående i sit hjemland, herunder oplysninger om, hvor længe selskabet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om hjemlandets tilsynsmyndighed inden for de 3 seneste år har gjort bemærkninger mod den måde, hvorpå virksomheden udøves.

 • 2) En erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af virksomhedens tilladelse i hjemlandet.

 • 3) En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte aktiviteter.

 • 4) Filialens adresse.

 • 5) Navnene på filialens ledelse og generalagent, jf. § 35 i lov om finansiel virksomhed, dokumentation for at generalagenten opfylder betingelserne i § 10, og generalagentens originale fuldmagt.

 • 6) Dokumentation for at betingelserne i § 14 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt.

 • 7) En driftsplan for filialen udarbejdet i henhold til §§ 5-9.

 • 8) Et solvenscertifikat for forsikringsselskabet.

 • 9) Forsikringsselskabets årsrapport for de 3 seneste regnskabsår.

 • 10) Forsikringsselskabets vedtægter.

 • 11) En fortegnelse over forsikringsselskabets bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 For filialer, der skal dække risici under forsikringsklasse 10 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende en erklæring om, at filialen er medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

Stk. 3 For filialer, der skal udøve virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende dokumentation for at filialen har ansat en ansvarshavende aktuar i henhold til § 108, stk. 2-7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4 Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en oversættelse af de i stk. 1-3 nævnte bilag.

§ 4

Forsikringsselskabet skal samtidig med indsendelse af ansøgningen i henhold til § 2 indberette eller anmelde filialen til registrering hos Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 349, stk. 1, i lov om aktie- og anpartsselskaber.

Stk. 2 Forsikringsselskabet må ikke påbegynde forsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, før Finanstilsynets tilladelse hertil er givet, og registrering af filialen er sket i Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 3 Driftsplan
§ 5

Som led i ansøgningen om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial skal forsikringsselskabet udarbejde en driftsplan for filialen. Driftsplanen skal omfatte filialens 5 første regnskabsår og være kvartalsopdelt.

Stk. 2 Aflægges filialens første regnskab efter en periode på mindre end ét år, skal driftsplanen omfatte denne periode og de 5 efterfølgende regnskabsår.

§ 6

Driftsplanen skal omfatte følgende:

 • 1) Filialens forretningsmodel.

 • 2) Oplysninger om arten af de risici eller forpligtelser, som forsikringsselskabet har til hensigt at filialen skal påtage sig.

 • 3) Oplysninger om filialens virksomhedsstyring.

 • 4) En åbningsbalance som den efter afholdelse af omkostninger til oprettelse af filialen forventes at blive.

 • 5) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de regnskabsår, som driftsplanen omfatter.

 • 6) Redegørelse for filialens investeringspolitik.

 • 7) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed.

 • 8) De anslåede omkostninger for opbygningen af filialens administration i den periode, som driftsplanen omfatter.

 • 9) De anslåede administrationsomkostninger bortset fra omkostninger i forbindelse med administrationens opbygning, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner.

 • 10) Et skøn over det fremtidige solvenskapitalkrav, jf. § 16, nr. 3, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn, samt en oversigt over filialens kapitalgrundlag, jf. § 16, nr. 1, til dækning af solvenskapitalkravet.

 • 11) Et skøn over det fremtidige minimumskapitalkrav, jf. § 16, nr. 3, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn, samt en oversigt over filialens basiskapitalgrundlag til dækning af det absolutte minimum for minimumskapitalkravet, jf. § 16, nr. 2.

 • 12) Et skøn over de finansielle midler, der er nødvendige til dækning af filialens forsikringsmæssige hensættelser, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav, jf. § 13 og § 16, nr. 3.

 • 13) En vurdering af risikoen for, at filialen ikke inden for det første år kan overholde solvenskapitalkravet eller minimumskapitalkravet.

 • 14) En vurdering af risikoen for, at filialen inden for det første år taber hele sit kapitalgrundlag.

§ 7

For filialer, der skal udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal driftsplanen, udover oplysningerne i § 6, inkludere følgende:

 • 1) De anslåede præmier eller bidrag og skadesudgifter.

 • 2) Oplysninger om det udstyr, som filialen råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse 18.

§ 8

For filialer, der skal udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal driftsplanen, udover oplysningerne i § 6, inkludere følgende:

 • 1) En detaljeret oversigt over de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med direkte livsforsikringsvirksomhed, samt overtagelse af og afgivelse i genforsikring.

 • 2) Det tekniske grundlag som driftsplanen er baseret på.

§ 9

Finanstilsynet kan kræve, at forsikringsselskabet, udover de i §§ 5-8 nævnte oplysninger, afgiver andre oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, om resultaterne i driftsplanen må anses for realistiske.

Kapitel 4 Generalagent
§ 10

En person kan udpeges som generalagent eller repræsentant såfremt personen udover kravene i § 35, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opfylder følgende krav:

 • 1) Personen har bopæl her i landet.

 • 2) Personen har været bosiddende her i landet i de seneste to år.

Stk. 2 Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1, nr. 2.

§ 11

Generalagenten skal straks underrette Finanstilsynet såfremt tilsynsmyndighederne i forsikringsselskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed, har fremsat bemærkninger mod den måde, hvorpå selskabets virksomhed udøves, eller såfremt forsikringsselskabet er kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller selskabet er trådt i likvidation.

§ 12

Finanstilsynet udpeger en generalagent på vegne af forsikringsselskabet når den fungerende generalagent ikke længere opfylder betingelserne i § 10, ikke kan udføre sit hverv, opsiger sin stilling eller får tilbagekaldt sin fuldmagt og forsikringsselskabet undlader at udpege en ny generalagent.

Stk. 2 Den af Finanstilsynet udpegede generalagent fungerer som filialens generalagent indtil en anden udpeges af selskabet eller indtil den tidligere generalagent igen kan udføre sit hverv.

Kapitel 5 Forsikringsmæssige hensættelser
§ 13

Filialen skal have tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser til dækning af de indgåede forpligtelser samt råde over tilstrækkelig sagkundskab til beregning heraf.

Kapitel 6 Aktiver
§ 14

Filialen skal råde over aktiver af en størrelse, der mindst er lig med halvdelen af den nedre grænse for minimumskapitalkravet for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, jf. § 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Et beløb svarende til en fjerdedel af aktivernes værdi skal deponeres som sikkerhed.

§ 15

De registrerede aktiver skal udelukkende tjene som sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser ifølge de under filialen hørende direkte forsikringskontrakter samt til dækning af beløb, som filialen er forpligtet til at udrede efter lov om finansiel virksomhed, herunder også bøder.

Stk. 2 For filialer, der er taget under administration, kan den enkelte forsikrede kun kræve sig fyldestgjort for et forfaldent forsikringskrav i den udstrækning, Finanstilsynet anser det for forsvarligt under hensyn til, at aktiverne også tjener til sikkerhed for filialens forpligtelser over for de øvrige forsikrede.

Kapitel 7 Kapital
§ 16

Filialen skal opgøre kapitalen for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

 • 1) Kapitalgrundlaget skal dække solvenskapitalkravet for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, og opgøres i henhold til §§ 126 b-126 c i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

 • 2) Basiskapitalgrundlaget skal dække minimumskapitalkravet for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, og opgøres i henhold til § 126 b, stk. 2, og § 126 d i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Beløbet, der deponeres efter § 14, stk. 2, medregnes i basiskapitalgrundlaget, der mindst skal være lig med halvdelen af den nedre grænse for minimumskapitalkravet, jf. § 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

 • 3) Solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet opgøres for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, i henhold til §§ 126 c-126 d i lov om finansiel virksomhed. De aktiver, der dækker solvenskapitalkravet, skal med et beløb der mindst svarer til minimumskapitalkravet være lokaliseret her i landet. Resten af beløbet skal være lokaliseret inden for Den Europæiske Union.

Kapitel 8 Regnskab og indberetning
§ 17

Forsikringsselskabet skal føre et særskilt regnskab for den virksomhed, der udøves gennem filialen.

Stk. 2 Senest én måned efter, at forsikringsselskabets årsrapport er endelig godkendt, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets udgang, skal forsikringsselskabet indsende to eksemplarer af årsrapporten med revisionspåtegning til Finanstilsynet.

Stk. 3 Finanstilsynet videresender det ene af de i stk. 2 nævnte eksemplarer til Erhvervsstyrelsen, hvor årsrapporten vil blive gjort offentligt tilgængelig efter de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler herfor.

§ 18

Inden seks måneder efter hvert regnskabsårs udløb skal generalagenten ved benyttelse af de af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer fremsende indberetning om filialens virksomhed her i landet til Finanstilsynet.

Stk. 2 Indberetningen skal udover oplysninger om filialens virksomhed indeholde oplysninger om filialens økonomiske situation og om størrelsen af minimums- og solvenskapitalkravet samt være attesteret af en statsautoriseret revisor.

Stk. 3 Bestemmelserne om revision i § 199 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf kan efter Finanstilsynets afgørelse finde delvis anvendelse på filialen.

§ 19

For filialer, der udøver forsikringsvirksomhed i henhold til bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal indberetningen udover oplysningerne i § 18 indeholde en beregning af de forsikringsmæssige hensættelser for den under filialen hørende forsikringsbestand, herunder en opstilling over de aktiver, som er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, og de aktiver, der modsvarer indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning.

§ 20

For filialer, der udøver forsikringsvirksomhed i henhold til bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal indberetningen udover oplysningerne i § 18 indeholde følgende:

 • 1) En summarisk angivelse af forsikringssummerne for de under filialen hørende direkte tegnede livsforsikringer, som var i kraft ved udløbet af det seneste regnskabsår.

 • 2) En angivelse af de forsikredes antal og årspræmie.

 • 3) En beregning af livsforsikringshensættelserne samt oplysninger, som sætter Finanstilsynet i stand til at kontrollere disse beregningers rigtighed.

 • 4) En angivelse af summen af de i det sidst forløbne regnskabsår indgåede præmier.

 • 5) Det beløb, som af selskabet er ydet i lån mod pant i de under filialen hørende forsikringer inden for deres genkøbsværdi.

§ 21

Finanstilsynet kan kræve, at filialen afgiver yderligere oplysninger, som i hvert enkelt tilfælde er nødvendige til bedømmelse af de i henhold til §§ 17-20 modtagne oplysninger.

Kapitel 9 Overdragelse af forsikringsbestande
§ 22

Et forsikringsselskab, der ønsker at overdrage hele eller en bestemt del af den under en filial hørende forsikringsbestand til et andet selskab etableret her i landet, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Overdragelsen skal ske i overensstemmelse med § 204 i lov om finansiel virksomhed og er betinget af, at det overtagende selskab efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af filialen opgjorte solvenskapitalkrav.

Stk. 3 Er det overtagende selskab etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal tilsynsmyndigheden i dette land bekræfte, at selskabet efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af filialen opgjorte solvenskapitalkrav.

Kapitel 10 Påbud om nødvendige foranstaltninger
§ 23

Finanstilsynet påbyder filialen at foretage de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, inden for en af tilsynet fastsat frist såfremt:

 • 1) filialen ikke overholder lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf,

 • 2) den måde, hvorpå filialens midler er anbragt, ikke er betryggende,

 • 3) filialens økonomiske stilling udsætter de forsikredes interesser for fare,

 • 4) filialen ikke har tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser til dækning af de indgåede forpligtelser,

 • 5) en filial, der udøver livsforsikringsvirksomhed, afviger fra det for virksomheden gældende anmeldte tekniske grundlag,

 • 6) Finanstilsynet ikke finder det gældende anmeldte tekniske grundlag betryggende, eller

 • 7) det viser sig, at aktiverne til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser ikke er betryggende.

Stk. 2 Viser indberetningen i henhold til §§ 18-21 en forringelse af filialens økonomiske stilling i forhold til den udarbejdede driftsplan kan Finanstilsynet påbyde filialen inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger til forbedring af filialens økonomiske stilling, herunder at der udarbejdes en ny driftsplan.

Stk. 3 Som led i de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger kan Finanstilsynet forbyde filialen at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover i overensstemmelse med § 251 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4 Foretager filialen ikke de i henhold til stk. 1 og 2 foreskrevne foranstaltninger inden for den givne frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for de forsikredes interesser, kan Finanstilsynet ansætte en anden generalagent og bemyndige denne til at afvikle filialens virksomhed i overensstemmelse med §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed. Generalagenten kan inddrage alle de under filialen hørende aktiver under afviklingen af virksomheden.

Kapitel 11 Inddragelse af tilladelse
§ 24

Finanstilsynet kan helt eller delvist inddrage forsikringsselskabets tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial, hvis

 • 1) betingelserne for at få tilladelse, jf. § 2, ikke længere er opfyldt, eller

 • 2) filialen groft tilsidesætter forpligtelserne i henhold til lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Ved inddragelse af et forsikringsselskabs tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial træffer Finanstilsynet afgørelse om, hvorvidt forsikringsselskabet skal søge forsikringsbestanden overdraget til et eller flere forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i landet, eller om selskabet på anden måde skal søge forsikringsbestanden afviklet. For forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed gennem en filial, kan Finanstilsynet beslutte, at forsikringsbestanden tages under administration i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af et forsikringsselskabs tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial forbyde forsikringsselskabet at råde over filialens aktiver eller begrænse dets rådighed herover i overensstemmelse med § 251 i lov om finansiel virksomhed.

Kapitel 12 Afvikling af filialen
§ 25

Finanstilsynet anmoder Erhvervsstyrelsen om at slette en filial, når

 • 1) forsikringsselskabet anmelder, at det ønsker filialen slettet, medmindre Finanstilsynet finder, at filialen under hensyntagen til direkte tegnede forsikringer der stadig er i kraft bør opretholdes,

 • 2) filialen er uden generalagent og denne mangel ikke afhjælpes inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, medmindre Finanstilsynet finder det nødvendigt at ansætte en generalagent, eller

 • 3) filialens virksomhed er afviklet i medfør af §§ 22-24.

Kapitel 13 Forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz m.v.
§ 26

For forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz, der lovligt udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, finder bestemmelserne i §§ 2-25 anvendelse med følgende modifikationer:

 • 1) Selskabet kan uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, nr. 1, udøve forsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, såfremt selskabet er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i Schweiz.

 • 2) En generalagent eller en af generalagenten udpeget repræsentant med indfødsret i Schweiz skal ikke opfylde kravet i § 10, stk. 1, nr. 2, om at have været bosiddende her i landet de seneste to år.

 • 3) Bestemmelserne i § 14, stk. 2, og § 16 finder ikke anvendelse.

 • 4) Bestemmelsen om registrering af aktiver i § 167 i lov om finansiel virksomhed finder kun anvendelse, hvis selskabet har tilladelse til at udøve lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller hvor registrering foreskrives i medfør af § 23, stk. 3, eller § 24, stk. 3, som en foranstaltning.

Stk. 2 Et selskab omfattet af stk. 1 kan kun få tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed inden for den forsikringsklasse, som selskabet udøver forsikringsvirksomhed inden for i Schweiz.

§ 27

For forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz, der lovligt udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og for forsikringsselskaber med hjemsted i et land, der var berettiget til at udøve virksomhed her i landet den 30. september 1975, finder bestemmelserne i §§ 2-25 anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 De aktiver, som efter § 16, nr. 3, 2. pkt., skal være lokaliseret her i landet, skal mindst udgøre halvdelen af minimumskapitalkravet.

Kapitel 13 a Fordele for selskaber med tilladelse i flere lande inden for Den Europæiske Union
§ 27a

Forsikringsselskaber, der har anmodet om eller opnået tilladelse til at etablere en filial i flere lande inden for Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan anmode om følgende fordele:

 • 1) Solvenskapitalkravet beregnes for den samlede filialvirksomhed inden for Unionen og lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 2) Sikkerhed i overensstemmelse med § 14 stilles kun i det land, som fører tilsyn med den samlede filialvirksomheds solvens, jf. stk. 2.

 • 3) De aktiver, der skal dække minimumskapitalkravet kan lokaliseres i hvilken som helst af de lande inden for Unionen, hvor forsikringsselskabet udøver virksomhed gennem en filial.

Stk. 2 Anmodningen om opnåelse af de i stk. 1 nævnte fordele skal fremsættes over for tilsynsmyndighederne i samtlige de berørte lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Anmodningen skal indeholde begrundet angivelse af, hvilken af de berørte tilsynsmyndigheder, som fremover skal føre tilsyn med den samlede filialvirksomheds solvens, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte fordele kan kun ydes, såfremt tilsynsmyndighederne i samtlige de berørte lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har givet samtykke hertil. Fordelene får først virkning fra det tidspunkt, hvor den valgte tilsynsmyndighed, over for tilsynsmyndighederne i de øvrige berørte lande, har erklæret at ville forestå tilsynet med den samlede filialvirksomheds solvens, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 4 Tilladelsen til at anvende fordelene nævnt i stk. 1 tilbagekaldes af samtlige de berørte lande, hvis et eller flere af disse ikke ønsker tilladelsen opretholdt.

Kapitel 13 b Ækvivalens i forhold til genforsikringsselskaber
§ 27b

I tilfælde omfattet af artikel 172, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/51/EF af 16. april 2014, hvorefter det er fastslået, at et tredjelands solvensregler er ækvivalente med reglerne i direktivet, behandles genforsikringsaftaler indgået med selskaber med hovedsæde i dette tredjeland på samme måde som genforsikringsaftaler indgået med selskaber, der har opnået tilladelse efter direktivet.

Stk. 2 I tilfælde omfattet af artikel 172, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/51/EF af 16. april 2014, hvorefter det er fastslået, at et tredjelands solvensregler vurderes at være midlertidigt ækvivalente med reglerne i direktivet, og tredjelandet herudover opfylder de i artikel 172, stk. 4, litra a-g, nævnte betingelser, behandles genforsikringsaftaler indgået med selskaber med hovedsæde i dette tredjeland på samme måde som genforsikringsaftaler indgået med selskaber, der har opnået tilladelse efter direktivet.

Kapitel 14 Straf
§ 28

Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 4, stk. 2, §§ 11, 13, 14 og 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2, § 19, § 20 og § 22, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15 Ikrafttræden
§ 29

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1167 af 1. december 2004 om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, ophæves.