Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 27

For forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz, der lovligt udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og for forsikringsselskaber med hjemsted i et land, der var berettiget til at udøve virksomhed her i landet den 30. september 1975, finder bestemmelserne i §§ 2-25 anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 De aktiver, som efter § 16, nr. 3, 2. pkt., skal være lokaliseret her i landet, skal mindst udgøre halvdelen af minimumskapitalkravet.