14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Kapitel 1

Begreber

§1 Medlems- og efterlønsbidraget
Det samlede medlemsbidrag, jf. lovens § 77, består af medlemsbidraget og det frivillige efterlønsbidrag. Medlemsbidraget består af 3 dele:

  • 1) Et bidrag til arbejdsløshedsforsikringen.

  • 2) Et administrationsbidrag.

  • 3) Et bidrag til ATP.

Stk. 2 A-kassen fastsætter selv størrelsen af administrationsbidraget, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3 Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af en faglig organisation, end af de øvrige medlemmer.

Stk. 4 Der kan ikke opkræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager ydelser fra a-kassen, end af de øvrige medlemmer, som tilhører samme kategori, afdeling, faggruppe e.l.

Stk. 5 Tværfaglige a-kasser kan ikke fastsætte forskellige administrationsbidrag for særlige faggrupper eller brancher.

Stk. 6 I a-kasser, hvor administrationen betales af en faglig organisation, kan det årlige administrationsbidrag for medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation, højst fastsættes til 1,5 gange højeste dagpengesats.

Stk. 7 Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen sker efter reglerne i § 8.

Stk. 8 Et seniormedlem, jf. § 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal kun betale administrationsbidrag.

§2 A-kassen opkræver efterlønsbidrag af et medlem, der skriftligt tilmelder sig efterlønsordningen, jf. lovens § 77, stk. 4.

Stk. 2 A-kassen kan ikke opkræve efterlønsbidrag, hvis medlemmet:

§3 Pause med indbetaling af efterlønsbidrag
Et medlem, der betaler efterlønsbidrag, kan vælge at holde pause i bidragsbetalingen. Pausen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet vil holde pause.

Stk. 2 A-kassen opkræver tidligst efterlønsbidrag igen med virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet igen vil betale bidrag. Hvis medlemmet ikke længere kan opfylde lovens § 74 a inden pensionsalderen, anses medlemmet for at have fravalgt efterlønsordningen, jf. § 4. Medlemmet kan ikke efterbetale efterlønsbidraget for den periode, hvor der er holdt pause, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Indtil 3 måneder efter, at a-kassen har modtaget besked om, at medlemmet vil holde pause, kan medlemmet vælge at efterbetale efterlønsbidrag for perioden.

Stk. 4 Betaler medlemmet ikke efterlønsbidraget til tiden, træffer a-kassen afgørelse om, at medlemmet frameldes betaling af efterlønsbidrag, jf. §§ 14-15.

§4 Fra- og tilvalg af efterlønsordningen, herunder fortrydelsesordningen
Et medlem kan vælge efterlønsordningen fra. Fravalget har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet vælger efterlønsordningen fra.

Stk. 2 Medlemmet kan tilmelde sig efterlønsordningen igen, medmindre medlemmet er omfattet af lovens § 77, stk. 6, nr. 3-4 eller nr. 6. Tilmeldingen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet tilmelder sig efterlønsordningen, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 3 A-kassen opkræver efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt efterlønsordningen, jf. dog stk. 4. Medlemmet kan ikke efterbetale efterlønsbidrag for den periode, hvor efterlønsordningen var valgt fra.

Stk. 4 Hvis et medlem er omfattet af lovens § 77, stk. 6, nr. 5, opkræver a-kassen tidligst efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt fortrydelsesordningen, jf. § 5, stk. 2, og hvor den bidragsfri periode, jf. § 10, stk. 4, 1. pkt., er brugt, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Stk. 4 gælder ikke, hvis:

  • 1) Medlemmet har fået efterlønsbidraget tilbage.

  • 2) Medlemmets fravalg eller framelding før 1. januar 2008 har betydet, at medlemmet ikke ved at tilmelde sig efterlønsordningen den 1. januar 2008 ville kunne have fået ret til efterløn efter lovens § 74 a inden pensionsalderen.

Stk. 6 Den periode fra 1. april 1999, hvor medlemmet tidligere har betalt efterlønsbidrag, som ikke er betalt tilbage, jf. kap. 8, kan medregnes til den periode, hvori der er betalt efterlønsbidrag, jf. lovens § 74 a, stk. 1-4, og stk. 6, og § 75, stk. 1, nr. 3. Det gælder dog ikke for den periode, som medlemmet har efterbetalt efterlønsbidrag i efter lovens § 74 a, stk. 7.

§5 Tilmelding til fortrydelsesordningen
Den skriftlige tilmelding til fortrydelsesordningen, jf. lovens § 75, stk. 1, nr. 2, skal være modtaget i a-kassen senest 15 år før den dato, hvor medlemmet når efterlønsalderen efter lovens § 74.

Stk. 2 Et medlem, der er født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970, kan tidligst tilmelde sig fortrydelsesordningen, når der er forløbet 2 år fra den dato, hvor a-kassen modtog skriftlig besked om fravalget, jf. § 4, stk. 1, eller når der er forløbet 2 år fra den dato, hvor medlemmet blev frameldt betaling af efterlønsbidrag, jf. § 14, stk. 1, medmindre medlemmet er omfattet af § 4, stk. 5, nr. 1 eller 2.

profile photo
Profilside