Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 16

For tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998 med senere ændringer, og som efter lovgivningen om kommunalreformen overgår fra en (amts)kommune eller et kommunalt fællesskab til ansættelse i staten eller en statsligt selvejende institution i en stilling, som de efter tjenestemandslovens § 12 er forpligtet til at overtage, finder bestemmelserne i §§ 1-6 og §§ 10-15 ikke anvendelse. § 9 finder anvendelse med den ændring, at ”§§ 3- 7” i stk. 2 erstattes af ”§ 17”.

Stk. 2 For de i stk. 1 nævnte tjenestemænd og deres efterlevende ægtefæller beregnes pensionen i tiden indtil 1. april 2008 i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte lovs § 4, stk. 2, på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter kommunale regler opgjort efter tilsvarende regler som anført i denne bekendtgørelses § 3, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 og 2.