Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 3

Tjenestemænd, der efter lovgivningen om kommunalreformen overgår fra en (amts)kommune eller et kommunalt fællesskab til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som de efter tjenestemandslovens § 12 er forpligtet til at overtage, bevarer indtil udgangen af marts 2008 den pensionsgivende løn, de havde erhvervet under (amts)kommunal ansættelse. Den pensionsgivende løn reguleres i perioden efter kommunale regler.

Stk. 2 Den pensionsgivende løn som nævnt i stk. 1 omfatter eventuelle forhøjelser heraf, som tjenestemanden ville have opnået under fortsat (amts)kommunal ansættelse indtil udgangen af marts 2008, herunder:

  • 1) Anciennitetsbetingede skalatrinsoprykninger.

  • 2) Tillæg, som efter punkt 4, stk. 2, litra b) i aftale af 30. september 2002 om ny løndannelse eller hertil svarende bestemmelser i senere aftaler om lokal løndannelse i (amts)kommunerne indregnes i den tjenestemandspensionsgivende løn på pensioneringstidspunktet, i det omfang tillægget pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden udløser ekstra skalatrin. Eventuel omregning til skalatrin sker pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden.

  • 3) Det ekstra skalatrin, som i henhold til punkt 2.8. i forhandlingsprotokollat vedrørende fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2005 inden for Sundhedskartellets og de tilsluttede organisationers forhandlingsområde skal tillægges visse tjenestemænd på skalatrin 1-45 på pensioneringstidspunktet, og den forhøjelse på 1,78 pct. af den pensionsgivende løn, der i henhold til samme bestemmelse sker ved pensioneringen af visse tjenestemænd på skalatrin 46 og derover. Det ekstra skalatrin til tjenestemænd på skalatrin 1-45 tillægges pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden. Forhøjelsen på 1,78 pct. til tjenestemænd på skalatrin 46 og derover udmøntes i form af et skalatrin, der tillægges pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden.

Stk. 3 Pension til tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, og som fratræder med ret til aktuel eller opsat pension inden 1. april 2008, beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4 Ægtefællepensioner, der aktualiseres inden 1. april 2008, efter tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 5 Under 65/67 års-tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, § 12, stk. 2, og § 24, stk. 5, 3. punktum, til de i stk. 3 og 4 nævnte pensioner ydes med de (amts)kommunale satser.

Stk. 6 Børnepension og børnepensionstillæg, der aktualiseres inden 1. april 2008, til børn af tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, ydes med de (amts)kommunale satser.

Stk. 7 Pr. 31. marts 2008 omregnes den aktuelle pension, under 65/67 års-tillægget og børnepensionstillægget til et tilsvarende beløb i det statslige pensionssystem, der fra 1. april 2008 reguleres efter statens regler.