Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Overgang til staten mv.
§ 1

Pension til tjenestemænd og efterladte efter tjenestemænd, der har været beskæftiget med opgaver, der efter skatteforvaltningsloven eller lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer overgår fra en kommune eller et kommunalt fællesskab til staten, og som fratræder senest med udgangen af oktober 2005, beregnes og udbetales af den kommune, hvor tjenestemanden har været ansat.

Stk. 2 Pension til tjenestemænd og efterladte efter tjenestemænd, der efter skatteforvaltningsloven eller lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer overgår fra en kommune eller et kommunalt fællesskab til staten pr. 1. november 2005, og som fratræder efter denne dato, beregnes og udbetales af staten, jf. § 3.

§ 2

På grundlag af oplysninger fra den tidligere ansættelsesmyndighed sikrer den nye ansættelsesmyndighed, at tjenestemandens pensionsrelevante oplysninger registreres i Finansministeriets pensionsalderberegningssystem PENSAB snarest muligt efter overgangen. Det registreres i PENSAB, at de enkelte tjenestemænd er omfattet af kapitel 2-4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel af tjenestemænd, der er omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Kapitel 2 Beregning af pension indtil udgangen af marts 2008
§ 3

Tjenestemænd, der efter lovgivningen om kommunalreformen overgår fra en (amts)kommune eller et kommunalt fællesskab til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som de efter tjenestemandslovens § 12 er forpligtet til at overtage, bevarer indtil udgangen af marts 2008 den pensionsgivende løn, de havde erhvervet under (amts)kommunal ansættelse. Den pensionsgivende løn reguleres i perioden efter kommunale regler.

Stk. 2 Den pensionsgivende løn som nævnt i stk. 1 omfatter eventuelle forhøjelser heraf, som tjenestemanden ville have opnået under fortsat (amts)kommunal ansættelse indtil udgangen af marts 2008, herunder:

 • 1) Anciennitetsbetingede skalatrinsoprykninger.

 • 2) Tillæg, som efter punkt 4, stk. 2, litra b) i aftale af 30. september 2002 om ny løndannelse eller hertil svarende bestemmelser i senere aftaler om lokal løndannelse i (amts)kommunerne indregnes i den tjenestemandspensionsgivende løn på pensioneringstidspunktet, i det omfang tillægget pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden udløser ekstra skalatrin. Eventuel omregning til skalatrin sker pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden.

 • 3) Det ekstra skalatrin, som i henhold til punkt 2.8. i forhandlingsprotokollat vedrørende fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2005 inden for Sundhedskartellets og de tilsluttede organisationers forhandlingsområde skal tillægges visse tjenestemænd på skalatrin 1-45 på pensioneringstidspunktet, og den forhøjelse på 1,78 pct. af den pensionsgivende løn, der i henhold til samme bestemmelse sker ved pensioneringen af visse tjenestemænd på skalatrin 46 og derover. Det ekstra skalatrin til tjenestemænd på skalatrin 1-45 tillægges pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden. Forhøjelsen på 1,78 pct. til tjenestemænd på skalatrin 46 og derover udmøntes i form af et skalatrin, der tillægges pr. 31. marts 2008 eller ved fratræden forinden.

Stk. 3 Pension til tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, og som fratræder med ret til aktuel eller opsat pension inden 1. april 2008, beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4 Ægtefællepensioner, der aktualiseres inden 1. april 2008, efter tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 5 Under 65/67 års-tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, § 12, stk. 2, og § 24, stk. 5, 3. punktum, til de i stk. 3 og 4 nævnte pensioner ydes med de (amts)kommunale satser.

Stk. 6 Børnepension og børnepensionstillæg, der aktualiseres inden 1. april 2008, til børn af tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, ydes med de (amts)kommunale satser.

Stk. 7 Pr. 31. marts 2008 omregnes den aktuelle pension, under 65/67 års-tillægget og børnepensionstillægget til et tilsvarende beløb i det statslige pensionssystem, der fra 1. april 2008 reguleres efter statens regler.

Tjenestemænd, der vælger at overgå til statslige lønvilkår før 1. april 2008
§ 4

Tjenestemænd omfattet af § 3, stk. 1, der vælger at overgå til statslige lønvilkår inden udgangen af marts 2008, indplaceres på tidspunktet for denne overgang pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i § 5.

Stk. 2 Pensionen til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte beregnes som anført i § 6, dog således at tillæg, henholdsvis fradrag beregnes på grundlag af forskellen på tidspunktet for overgang til statslige lønvilkår.

Stk. 3 For opsatte pensioner, der ikke er aktualiseret pr. 1. april 2008, fastsættes tillæg, henholdsvis fradrag pr. 1. april 2008 til det beløb, der er fastsat i henhold til § 6, stk. 7.

Kapitel 3 Beregning af pension fra 1. april 2008
§ 5

Tjenestemænd som nævnt i § 3, stk. 1, der fortsætter ansættelsen efter den 31. marts 2008, indplaceres pensionsmæssigt pr. 1. april 2008 i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som i forhold til den hidtidige (amts)kommunale placering pensionsmæssigt er henført til samme eller højere skalatrin/skalatrinsforløb, indplaceres pensionsmæssigt på dette skalatrin/skalatrinsforløb.

Stk. 3 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som i forhold til den hidtidige (amts)kommunale placering pensionsmæssigt er henført til et lavere skalatrin/skalatrinsforløb, indplaceres pensionsmæssigt på det skalatrin/skalatrinsforløb, som de pågældende var placeret på pr. 31. marts 2008 i det (amts)kommunale skalatrinssystem.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder ikke for tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som er omfattet af aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Disse tjenestemænd indplaceres pensionsmæssigt i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.

§ 6

Ved fratræden med aktuel/opsat pension beregnes pensionen på grundlag af det opnåede statslige pensionsskalatrin, jf. § 5, og i øvrigt efter reglerne i lov om tjenestemandspension.

Stk. 2 Hvis den (amts)kommunale pension på det pågældende skalatrin med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er højere end den statslige pension på det samme skalatrin, forhøjes pensionen med et særligt tillæg, jf. stk. 7.

Stk. 3 Hvis den (amts)kommunale pension på skalatrin 47-55 med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er lavere end den statslige pension på det samme skalatrin, nedsættes pensionen for de tjenestemænd, der er omfattet af § 5, stk. 3 og 4, med et særligt fradrag, jf. stk. 7.

Stk. 4 Hvis under 65/67 års-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, § 12, stk. 2, og § 24, stk. 5, 3. punktum, med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er lavere end det tilsvarende tillæg efter (amts)kommunale regler, ydes et særligt tillæg svarende til forskellen, jf. stk. 7. Tillægget opgøres særskilt og ydes som tillæg til under 65/67 års-tillægget.

Stk. 5 Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2-4 indgår ved beregning af førtidspensionsfradrag i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 6. Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2 og 3 indgår ved beregning af ægtefællepension efter tjenestemandspensionslovens § 12, stk. 1, og § 24, stk. 6.

Stk. 6 Hvis børnepensionen og børnepensionstillægget med de pr. 31. marts 2008 gældende satser udgør et lavere beløb i staten end i (amts)kommunerne, ydes et tillæg svarende til forskellen, jf. stk. 7.

Stk. 7 Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2-6 fastsættes til beløb svarende til forskellen pr. 31. marts 2008 og omregnes til grundbeløb (niveau 1. oktober 1997), der fra 1. april 2008 reguleres efter statens regler.

Kapitel 4 Særlige vilkår
Aftaler om generationsskifte, retræte, frivillig fratræden el.lign.
§ 7

Hvis der for tjenestemænd under den (amts)kommunale ansættelse er indgået individuelle aftaler om pensionsvilkår i forbindelse med generationsskifte, retræte, frivillig fratræden el.lign., gælder disse vilkår uændret efter overgang til ansættelse i staten eller en statsligt selvejende institution. I øvrigt beregnes de pågældendes pensioner efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Åremålsansættelse
§ 8

For tjenestemænd, der på overgangstidspunktet er eller tidligere har været ansat på åremål, finder bestemmelsen i tjenestemandspensionslovens § 16 a ikke anvendelse for (amts)kommunal åremålsansættelse, medmindre den pågældende under sådan ansættelse har været omfattet af en (amts)kommunal bestemmelse, der svarer til tjenestemandspensionslovens § 16 a.

Ansøgt overgang til anden stilling
§ 9

Ved ansøgt overgang til anden stilling gælder de sædvanlige pensionsmæssige vilkår for den pågældende stilling. Accept af tilbud om overgang til en stilling, som tjenestemanden efter tjenestemandslovens § 12 ikke er forpligtet til at overtage, betragtes som ansøgt overgang til anden stilling.

Stk. 2 Ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden kan dog aftale, at bestemmelserne i §§ 3-7 finder anvendelse, hvis

 • 1) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse eller senere ansættes i en retrætestilling,

 • 2) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse ansættes efter opslag i en stilling, som den pågældende efter tjenestemandslovens § 12 har pligt til at overtage, eller

 • 3) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse modtager tilbud om ansættelse i en stilling, som den pågældende efter tjenestemandslovens § 12 ikke har pligt til at overtage.

Kapitel 5 Fordeling af pensionsbyrden
§ 10

U dgift til tjenestemandspensioner, der udbetales af staten til tjenestemænd, der overgår til staten i medfør af skatteforvaltningsloven eller lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, deles mellem den nye og den hidtidige pensionsmyndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis den nye og den hidtidige myndighed.

Stk. 2 Deling og refusion foretages efter de i stk. 3-6 samt §§ 11 og 12 fastsatte regler.

Stk. 3 Perioder ud over 37 års pensionsalder indgår ikke i delingsberegningen. De to pensionsalderandele nedrundes til hele år, hvorefter delingsforholdet og dermed refusionsprocenten fastsættes.

Stk. 4 Refusionsforpligtelsen vedrørende den hidtidige ansættelse påhviler den eller de pensionsmyndigheder, der indtil tidspunktet for overgang til den nye myndighed har haft pensionsforpligtelsen for tjenestemanden. Hvis en refusionsforpligtelse påhviler flere kommuner i et kommunalt fællesskab, kan refusionsbeløbet opkræves hos én af kommunerne i det kommunale fællesskab.

Stk. 5 Det påhviler den nye ansættelsesmyndighed at sikre, at navne på de(n) refusionspligtige kommune(r) vedrørende tjenestemænd, der overgår til ansættelse i staten eller statsligt selvejende institutioner, registreres for hver enkelt tjenestemand i PENSAB.

Stk. 6 Deling og refusion omfatter nedenstående ydelser:

 • 1) Egenpensioner.

 • 2) Ægtefællepensioner.

 • 3) Børnepensioner og børnepensionstillæg.

 • 4) Efterindtægt af pension til ægtefælle og/eller børn.

 • 5) Opsatte pensioner (egen- og ægtefællepensioner).

 • 6) Fratrædelsesgodtgørelser som alternativ til opsat pension.

 • 7) Åremålspensioner.

 • 8) Overførselsbeløb ved tjenestemandsansættelse i EU.

 • 9) Beløbsoverførsel ved individuel overgang mellem tjenestemandsansættelsesområder.

§ 11

Refusion sker på grundlag af den på refusionstidspunktet aktuelt udbetalte tjenestemandspension mv.

Stk. 2 Ved de månedlige pensionsudbetalinger fremsætter den nye pensionsmyndighed refusionskrav over for den refusionspligtige pensionsmyndighed med fornøden dokumentation på personniveau for, at den nye pensionsmyndighed har udbetalt den pågældende ydelse.

§ 12

Finansministeriet kan - efter høring af de kommunale parter - fastsætte retningslinjer for administrationen af refusioner efter dette kapitel.

§ 14

Finansministeriet kan med de enkelte refusionspligtige kommuner/kommuner bag kommunale fællesskaber aftale, at refusionskrav vedrørende kommunernes/de kommunale fællesskabers tjenestemandspensionsforpligtelser for de i § 1, stk. 2, omhandlede tjenestemænd afløses af et kapitalbeløb eller en på forhånd fastlagt betalingsrække fra kommunerne/de kommunale fællesskaber til staten, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne.

§ 15

I tilfælde, hvor staten har et refusionskrav mod en kommune, der pr. 1. januar 2007 bliver opdelt på 2 kommuner, rejses refusionskravet over for den nye kommune, der ved aktiv-/passivfordelingen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om deling af kommuner, har overtaget betalingsforpligtelsen.

Kapitel 6 Tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
§ 16

For tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998 med senere ændringer, og som efter lovgivningen om kommunalreformen overgår fra en (amts)kommune eller et kommunalt fællesskab til ansættelse i staten eller en statsligt selvejende institution i en stilling, som de efter tjenestemandslovens § 12 er forpligtet til at overtage, finder bestemmelserne i §§ 1-6 og §§ 10-15 ikke anvendelse. § 9 finder anvendelse med den ændring, at ”§§ 3- 7” i stk. 2 erstattes af ”§ 17”.

Stk. 2 For de i stk. 1 nævnte tjenestemænd og deres efterlevende ægtefæller beregnes pensionen i tiden indtil 1. april 2008 i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte lovs § 4, stk. 2, på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter kommunale regler opgjort efter tilsvarende regler som anført i denne bekendtgørelses § 3, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 17

For t jenestemænd som nævnt i § 16, stk. 1, der fortsætter ansættelsen efter den 31. marts 2008, fastlægges pr. denne dato den pensionsmæssige placering i det statslige skalatrinssystem på grundlag af den kommunale tjenestemandspensionsgivende løn, jf. § 16, stk. 2. Pr. 1. april 2008 indplaceres tjenestemændene pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som pensionsmæssigt er henført til samme eller højere skalatrin/skalatrinsforløb i forhold til det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin, indplaceres pensionsmæssigt på det skalatrin/skalatrinsforløb, hvortil stillingen er henført.

Stk. 3 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som pensionsmæssigt er henført til et lavere skalatrin/skalatrinsforløb i forhold til det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin, indplaceres pensionsmæssigt på det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder ikke for tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som er omfattet af aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Disse tjenestemænd indplaceres pensionsmæssigt i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.

§ 18

Tjenestemænd som nævnt i § 16, stk. 1, der vælger at overgå til statslige lønvilkår inden udgangen af marts 2008, indplaceres på tidspunktet for denne overgang pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i § 17.

Kapitel 7 Ikrafttræden m.v.
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2006 og har virkning fra 1. november 2005.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for rektorer og lærere på gymnasier samt ledere og lærere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat med en ansættelsesstatus svarende til statstjenestemænd, jf. lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.