Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 28

Energistyrelsen skal føre tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Inden for den enkelte virksomhed kan tilsynet gennemføres ved brug af stikprøver, der vurderes at afspejle den samlede virksomhed i rimeligt omfang. Tilsvarende gælder tilsynet med en gruppe af virksomheder omfattet af § 30, stk. 2. Som en del af dette tilsyn skal Energistyrelsen gennemgå virksomhedernes beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, med virksomhederne for at sikre, at planerne kan danne grundlag for en koordineret og effektiv håndtering af beredskabssituationer. Gennemgangen kan gennemføres gruppevist med et mindre antal selskaber ad gangen.

Stk. 2 Energistyrelsen kan pålægge en virksomhed at ændre dens planmateriale efter § 3 og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor, eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Energistyrelsen kan herunder pålægge en virksomhed at afholde øvelser efter § 21, stk. 1, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Stk. 3 Tilsynet efter stk. 1 kan delvis baseres på interne audit, som foretages af virksomheden, i det omfang Energistyrelsen vurderer, at disse interne audit dækker de forhold, der omfattes af tilsynet. I så fald skal auditrapporter om beredskabsarbejdet tilsendes Energistyrelsen.

Stk. 4 Energistyrelsen skal udarbejde en rapport om tilsynet. Rapporten skal forelægges for virksomheden af Energistyrelsen til virksomhedens kommentering inden færdiggørelsen.

Stk. 5 Energistyrelsen skal fastsætte en tidsplan for sit tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde med det sigte at foretage tilsyn med alle virksomheder mindst hvert tredje år.