Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

I medfør af § 85 b, stk. 3 og 4, § 88, stk. 1, og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
§ 1

Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler om beredskab for elsektoren og at fastsætte rammerne for gennemførelse af myndighedernes beslutninger for elsektoren efter den nationale beredskabsplan, udsendt af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som er bevillingspligtige efter elforsyningslovens §§ 10 og 19 eller har tilladelse til elproduktion fra anlæg over 25 MW efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi eller § 11 i elforsyningsloven, dvs. produktions-, transmissions- og netvirksomheder, samt for elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, dvs. transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed, idet

 • 1) virksomhederne skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre elforsyningen i beredskabssituationer efter elforsyningslovens § 85 b, stk. 1, og

 • 2) Energinet skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet efter elforsyningslovens § 85 b, stk. 2.

§ 2

Beredskabet skal sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets elforsyning i tilfælde af beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer, dvs. krisesituationer i freds- og krigstid forårsaget af naturskabte, menneskeskabte og teknologiske trusler (beredskabssituationer).

Stk. 2 Virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med henblik på

 • 1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici,

 • 2) at sikre et hensigtsmæssigt beredskab over for disse sårbarheder og risici,

 • 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og

 • 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.

Kapitel 2 Beredskabsplanlægning
§ 3

Virksomhederne skal foretage en beredskabsplanlægning for håndtering af beredskabssituationer omfattende

 • 1) organisatoriske forhold, jf. kapitel 3,

 • 2) sårbarhedsvurdering, jf. kapitel 4, og

 • 3) beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer, jf. kapitel 5.

Stk. 2 Planlægningen skal omfatte beredskabssituationer, som i væsentlig grad reducerer funktionaliteten hos virksomheden og eventuelt øvrige dele af elsektoren, samt hvor også andre dele af samfundet kan have reduceret funktionalitet. Planlægningen skal sikre, at virksomheden i nødvendigt omfang kan indgå i den nationale krisehåndtering.

Stk. 3 Virksomhedernes planlægning skal inddrage hensynet til virksomhedens kontinuitet, dvs. til at de centrale funktioner i virksomheden, herunder bemanding og interne støttefunktioner, kan opretholdes under alle forhold og således kan modstå forstyrrelser og afbrydelser af den normale drift.

Stk. 4 En virksomheds planmateriale skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, herunder ved væsentlige ændringer af virksomheden eller dennes sårbarheder og beredskabsforhold, dog mindst hvert tredje år.

§ 4

Virksomhedernes sammenfattende beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, nr. 1, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen, jf. dog stk. 2. Planerne skal næste gang fremsendes til godkendelse senest den 1. oktober 2021 og derefter mindst hvert tredje år. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til Energistyrelsen til orientering.

Stk. 2 Energinet’s sammenfattende beredskabsplan efter § 7, stk. 1, nr. 1, og dens sektorberedskabsplan efter § 8, stk. 1, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen. Planerne skal næste gang fremsendes til godkendelse senest den 1. januar 2021 og derefter mindst hvert tredje år. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til Energistyrelsen til orientering.

Stk. 3 Energistyrelsen kan fastsætte nærmere frister og rammer i øvrigt for beredskabsarbejdet, bl.a. med henblik på koordinering mellem de forskellige energisektorer og med andre samfundssektorer.

Stk. 4 Energistyrelsen kan udarbejde retningslinjer og vejledninger om virksomhedernes beredskabsarbejde med henblik på at uddybe bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Retningslinjer og vejledninger skal være tilgængelig for virksomhederne, som skal underrettes herom.

Kapitel 3 Organisatoriske forhold
§ 5

Virksomhederne skal udpege dels en beredskabskoordinator, dels et kontaktpunkt i krisesituationer (operationel kontakt). For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, skal virksomheden udpege en sikringsansvarlig medarbejder til at varetage beredskabs- og sikringsopgaver for et eller flere anlæg.

Stk. 2 Beredskabskoordinatoren varetager sammen med de sikringsansvarlige medarbejdere virksomhedens beredskabsopgaver, herunder kontakt til myndigheder inkl. politiet, Energinet og andre parter.

Stk. 3 Kontaktpunktet i krisesituationer (operationel kontakt) skal når som helst kunne fungere som forbindelsesled til virksomheden. Kontaktpunktet skal kunne modtage informationer fra Energinet og andre myndigheder i overensstemmelse med sektorberedskabsplanen, jf. § 8, stk. 1, og skal sikre, at virksomheden iværksætter de nødvendige foranstaltninger, herunder videreformidling af informationer internt i virksomheden.

Stk. 4 Virksomhederne skal underrette Energinet, Energistyrelsen og det lokale politi om kontaktoplysninger om de i stk. 1 nævnte medarbejdere samt ændring heraf.

Kapitel 4 Sårbarhedsvurdering
§ 6

Virksomhederne skal udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed, herunder af sårbarheder i relation til virksomhedens kontinuitet, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2 Energinet skal udarbejde en vurdering af sårbarheden for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark og for sammenhængene mellem disse systemer. I vurderingerne skal indgå elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer. Vurderingen skal endvidere indeholde en vurdering af elsektorens afhængighed af brændsler. Vurderingerne baseres bl.a. på vurderingerne efter stk. 1.

Stk. 3 Vurderingerne efter stk. 1 og 2 skal omfatte

 • 1) identifikation af mulige risici for virksomheden samt, om muligt, en vurdering af sandsynlighederne for disse risici,

 • 2) identifikation af virksomhedens sårbarheder over for de identificerede risici og

 • 3) identifikation, udvælgelse og prioritering af beredskabet over for disse risici og sårbarheder.

Stk. 4 Virksomhederne sender konklusionerne fra vurderingen efter stk. 1 til Energistyrelsen næste gang senest den 1. oktober 2021 og derefter mindst hvert tredje år. . Energistyrelsen skal videreformidle konklusionerne fra virksomhedernes opdaterede risiko- og sårbarhedsvurderinger til Energinet. Energinet medtager virksomhedernes konklusioner i deres risiko og sårbarhedsvurderinger for de sammenhængende elforsyningssystemer efter stk. 2.

Kapitel 5 Beredskabsplaner
§ 7

Virksomhederne skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer. Planerne skal baseres på sårbarhedsvurderingerne nævnt i § 6, stk. 1, og skal koordineres med Energinets planer efter § 8. Planerne skal omfatte

 • 1) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner, som beskriver virksomhedens krisehåndtering og herunder indeholder de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger og

 • 2) eventuelt suppleret med underliggende beredskabsplaner i form af detaljerede planer, procedurer, instrukser m.m. samt sikringsplaner for konkrete anlæg, jf. § 12.

Stk. 2 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive, hvordan virksomheden planlægger at håndtere en beredskabssituation og at styre indsatsen. Formålet hermed er at sikre, at situationen normaliseres hurtigt og i videst muligt omfang, og at reducere konsekvenserne af situationen for samfundet. Krisehåndteringen skal bl.a. indeholde følgende elementer

 • 1) aktivering, etablering og drift af krisehåndteringsorganisationen,

 • 2) indhentning, behandling og fordeling af relevante informationer,

 • 3) koordinering af aktørernes handlinger og ressourceanvendelse,

 • 4) udsendelse af relevant, opdateret og samordnet ekstern information og

 • 5) ydelse af en forsvarlig operativ indsats.

Stk. 3 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive følgende konkrete forhold

 • 1) virksomhedens modtagelse af oplysninger om situationen,

 • 2) virksomhedens kompetence- og beslutningsforhold af relevans for krisehåndteringen,

 • 3) virksomhedens information af relevante myndigheder, samarbejdsparter m.fl. om situationen og krisehåndteringen,

 • 4) virksomhedens muligheder for at indsætte yderligere ressourcer i krisehåndteringen i form af personale, materiel, støtte fra andre virksomheder i henhold til aftale og lign. herom og

 • 5) virksomhedens planer for fremskaffelse af kritiske reservedele fra eget lager eller fra leverandører.

§ 8

Energinet skal udarbejde en sektorberedskabsplan for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark. Planen skal koordineres med den tilsvarende sektorberedskabsplan for naturgas. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer.

Stk. 2 Sektorberedskabsplanen efter stk. 1 skal angive, hvordan Energinet for elsektoren som helhed planlægger at håndtere en beredskabssituation på en koordineret måde, herunder sikring af en samordnet situationsopfattelse hos virksomhederne i elsektoren. Denne plan skal indeholde relevante dele af de forhold, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3.

§ 9

Netvirksomheder skal, f.eks. gennem særskilte informationsplaner, sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser i fornødent omfang informerer myndigheder inkl. politimyndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, pressen og offentligheden i øvrigt om egen virksomhed. Informationen skal i muligt omfang indeholde oplysning om strømafbrydelsens forventede omfang og varighed, dens håndtering, tidspunkter for yderligere information samt rådgivning om elforbrugernes muligheder for at klare sig uden strøm.

Stk. 2 Energinet skal gennem en særskilt informationsplan sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser og andre større hændelser i fornødent omfang informerer myndigheder, pressen og offentligheden i øvrigt om den samlede, overordnede situation for elforsyningen, jf. også § 15, stk. 2. Energinet skal i sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, angive, hvordan fremsendelsen af information fra netvirksomheder og produktionsvirksomheder til Energinet organiseres, jf. § 31, samt hvordan denne information koordineres med virksomhedernes information efter stk. 1.

§ 10

Beredskabsplaner efter §§ 7 og 8 skal sikre, at virksomheder med anlæg i klasse 1 og 2, jf. § 11, stk. 1, i en beredskabssituation hurtigt kan gennemføre sikkerhedsberedskabsforanstaltninger efter den nationale beredskabsplan som led i den nationale krisehåndtering.

Stk. 2 Energistyrelsen skal udarbejde en vejledning om de praktiske muligheder for virksomhedernes gennemførelse af konkrete sikkerhedsberedskabsforanstaltninger.

Kapitel 6 Sikring af anlæg
§ 11

Energistyrelsen skal foretage en klassificering af elsektorens anlæg, dog ikke luftlednings- og kabelstrækninger, jf. stk. 2, efter følgende gruppering:

 • 1) Klasse 1 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen for de sammenhængende elforsyningssystemer eller væsentlige dele af disse.

 • 2) Klasse 2 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen på regionalt niveau.

 • 3) Klasse 3 : Øvrige anlæg.

Stk. 2 Energistyrelsen skal klassificere luftlednings- og kabelstrækninger i transmissionsnettet på over 100 kV og andre strækninger af væsentlig betydning efter grupperingen i stk. 1.

Stk. 3 Anlæg efter stk. 1 henholdsvis luftlednings- og kabelstrækninger efter stk. 2 klassificeres hver for sig, uanset om de er sammenbygget.

Stk. 4 Klassificeringen efter stk. 1 og 2 revideres årligt senest den 1. februar. De virksomheder, som ejer anlæggene, skal underrettes herom.

Stk. 5 Energinet skal levere de nødvendige oplysninger om elsektorens anlæg til Energistyrelsen til brug for klassificeringen efter stk. 1 og stk. 2.

§ 12

For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, skal virksomhederne sikre, at planmaterialet angiver følgende oplysninger om anlægget (sikringsplaner):

 • 1) Summariske oplysninger om anlægget inkl. relevant kortmateriale.

 • 2) Beskrivelse af anlæggets sårbarhed, herunder dets afhængighed af andre anlæg eller funktioner.

 • 3) Beskrivelse af de forhold, som er angivet i §§ 10 og 13.

 • 4) Mulighederne for og forventet varighed for reetablering i tilfælde af beskadigelse af de dele af anlægget, som er væsentlige for elforsyningen.

 • 5) Angivelse af, om der er sikkerhedsfølsomme oplysninger om anlægget.

 • 6) Kontaktoplysninger om beredskabskoordinator og den sikringsansvarlige medarbejder.

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 kan fremgå af den sammenfattende beredskabsplan efter § 7, stk. 1, nr. 1, eller af særskilte sikringsplaner.

§ 13

For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, skal virksomhederne sikre,

 • 1) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af offentligt udbudte net og tjenester for elektronisk kommunikation,

 • 2) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer, og

 • 3) at anlægget har nødstrømsforsyning, som i tilfælde af strømafbrydelse sikrer anlæggets funktionalitet i perioden frem til strømforsyningens reetablering.

Stk. 2 For ubemandede anlæg i klasse 1 efter § 11, stk. 1, skal virksomheden sikre anlæggene mod uautoriseret adgang gennem etablering af mekaniske og elektroniske sikrings- og overvågningsforanstaltninger. Sikringen skal omfatte en generel sikring af det samlede anlæg og om nødvendigt en særlig sikring af de væsentligste dele af anlægget. Det skal herunder sikres, at der ved sådan uautoriseret adgang omgående sendes information herom til et døgnbemandet kontrolrum eller en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral. Virksomhederne skal fastsætte en procedure for modtagelse, behandling og reaktion vedrørende sådan information og skal sikre, at dette arbejde foretages hurtigt og kvalificeret.

Stk. 3 For anlæg omfattet af stk. 2 skal virksomheden etablere et system for styret adgangskontrol, hvor der tages stilling til, hvem der kan få adgang til hvilke dele af anlægget, og hvor der løbende føres log over denne adgang.

Stk. 4 For anlæg omfattet af stk. 2 skal virksomheden regelmæssigt og mindst hver måned føre kontrol med, at de foranstaltninger, som er nævnt i stk. 2 og 3, er intakte og fungerer efter hensigten. Ved kontrollen skal der bl.a. foretages besigtigelser af foranstaltningerne og afprøvning af disse. I tilfælde af fejl og mangler skal disse rettes hurtigt, og årsagerne hertil skal undersøges. Virksomheden skal føre log over denne kontrol.

Stk. 5 For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, som er sammenbygget med andre anlæg, skal foranstaltninger efter stk. 1-4 gennemføres uanset sammenbygningen.

Stk. 6 De forhold, som er nævnt i stk. 2-4, skal være gennemført senest den 1. februar 2009.

§ 14

Virksomhederne skal fremsende kontaktinformation om anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, til det lokale politi til orientering.

Stk. 2 Virksomhederne skal i beredskabssituationer og i planlægningen af disses håndtering yde politiet den fornødne bistand, herunder efter politiets anmodning afgive alle relevante oplysninger.

Kapitel 7 Overordnede, koordinerende opgaver
§ 15

Energinet skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende elsektorens beredskab, herunder

 • 1) videreformidle relevante meddelelser og informationer mellem myndighederne og elsektorens virksomheder og

 • 2) fremskaffe data og andre informationer om sektoren af betydning for samfundets beredskab.

Stk. 2 Energinet skal sikre, at virksomheden når som helst i en beredskabssituation kan forestå elsektorens krisehåndtering og kan fremskaffe relevante og opdaterede informationer om elsektorens forhold til brug for myndighedernes krisehåndtering, herunder om

 • 1) situationen i nabolandenes elforsyningssystemer af relevans for denne krisehåndtering og

 • 2) situationen i væsentlige dele af de indenlandske net, også på spændingsniveauer op til 100 kV.

§ 16

Energinet skal gennemføre foranstaltninger for at sikre,

 • 1) at sandsynligheden for en strømafbrydelse holdes på et rimeligt niveau,

 • 2) at der kan udføres en hurtig, koordineret og prioriteret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelser, og

 • 3) at generne for elforbrugerne og for samfundet i øvrigt ved en strømafbrydelse mindskes i muligt omfang.

§ 17

Energinet skal til Energistyrelsen fremsende vurderinger af de beredskabsmæssige konsekvenser af forslag til udbygning af transmissionsnet på over 100 kV.

§ 18

Energinet skal etablere et formaliseret samarbejde om beredskabsforhold i elsektoren, bl.a. gennem informationsvirksomhed og møder om beredskabsforhold.

Stk. 2 Energinet skal varetage arbejdet i de lokale beredskabsstabe, som er etableret af politikredsene, og kan inddrage de øvrige virksomheder heri. Energinet skal sammen med Energistyrelsen kunne indgå i den nationale operative stab.

Stk. 3 Energinet skal arbejde for at koordinere sine beredskabsplaner med de systemansvarlige virksomheder i nabolandene i muligt omfang og for en hensigtsmæssig informationsudveksling med disse virksomheder om planlægningsmæssige og operative forhold.

§ 19

Energinet skal senest 1. maj fremsende en årlig redegørelse til Energistyrelsen om status for elsektorens beredskab, herunder om virksomhedens beredskabsarbejde i det forløbne år. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere rammer herfor.

Kapitel 8 Øvelser, rapportering m.m.
§ 20

Virksomhederne skal sikre, at de medarbejdere, som skal indgå i beredskabet, løbende modtager den fornødne instruktion, uddannelse og træning i disse opgaver.

§ 21

Virksomhederne skal afholde beredskabsøvelser i anvendelse af deres beredskabsplaner efter § 7, stk. 1.

Stk. 2 Energinet skal afholde beredskabsøvelser i anvendelse af sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, og skal heri inddrage væsentlige dele af virksomhedernes planer efter § 7, stk. 1.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte øvelser skal afholdes mindst en gang hvert andet år og skal over en 5-årig periode dække de væsentligste dele af virksomhedernes beredskab. Virksomhederne skal udarbejde en tentativ 5-årig øvelsesplan dækkende perioden fra 1. juli 2016 til 30. juni 2021 og derefter udarbejdes en ny tentativ øvelsesplan for en ny 5-årig periode. Planen skal revideres årligt senest 1. juli. I planen angives formålet med de planlagte øvelser, f.eks. træning, kontrol eller udvikling.

Stk. 4 Virksomhederne henholdsvis Energinet skal udarbejde en rapport om hver afholdt øvelse, herunder dennes forløb og de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Rapportering om øvelser efter stk. 1 og 2 fremsendes senest 3 måneder efter øvelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan, efter forudgående høring af virksomheden, dele øvelsesrapporten med Energinet, hvis Energistyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for, at Energinet kan udføre de koordinerende opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Energistyrelsen udarbejder en vejledning om de øvelser, der for forskellige virksomheder i elsektoren forventes gennemført over en 5-årig periode dækkende de væsentligste dele af virksomhedernes beredskab, jf. stk. 3.

§ 22

Virksomhederne udarbejder en evaluering af større eller usædvanlige hændelser, som i væsentligt omfang har aktiveret virksomhedens beredskab. Tilsvarende udarbejder Energinet en evaluering af sådanne hændelser, og af hændelser som i væsentligt omfang har aktiveret elsektorens beredskab. Evalueringen skal angive hændelsens forløb, samarbejdet med eksterne parter, de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Evalueringen fremsendes senest 3 måneder efter hændelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan pålægge en virksomhed eller Energinet at udarbejde en sådan evaluering. Energistyrelsen kan, efter forudgående høring af virksomheden, dele hændelsesrapporten med Energinet, hvis Energistyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for, at Energinet kan udføre deres koordinerende opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis en hændelse efter stk. 1 i væsentligt omfang har afprøvet konkrete forhold, som indgår i en planlagt øvelse i virksomhedens 5-årige øvelsesplan, jf. § 21, stk. 3, og hvis denne afprøvning vurderes at have samme værdi som en planlagt øvelse, kan Energistyrelsen godkende, at den planlagte øvelse erstattes af den pågældende hændelse. En sådan godkendelse forudsætter, at der er udarbejdet en tilfredsstillende evaluering efter stk. 1.

§ 23

Virksomhederne skal omgående underrette Energinet om følgende hændelser af relevans for beredskabssituationer i overensstemmelse med sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1:

 • 1) Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad reducerer virksomhedens funktionalitet eller funktionaliteten i andre dele af elsektoren. Som eksempler kan nævnes havarier af anlæg m.m. i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1 og 2, arbejdsmarkedskonflikter eller manglende leverancer af væsentlig betydning for samfundets elforsyning.

 • 2) Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad øger sårbarheder for samfundets elforsyning og dermed øger risikoen for, at denne ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang.

 • 3) Hændelser hvor der er mistanke om, at årsagen kan være en terrorhandling og lign., f.eks. sabotage, indbrud og tyveri.

 • 4) Strømafbrydelser samt disses omfang og varighed, primært om situationer med større strømafbrydelser for virksomheden eller for samfundet som helhed.

 • 5) Andre usædvanlige hændelser.

Stk. 2 Energinet skal omgående underrette Energistyrelsen om alvorlige hændelser efter stk. 1. Endvidere skal virksomhederne underrette politiet om hændelser efter stk. 1, nr. 3, samt om andre hændelser, der skønnes at kunne have en politimæssig interesse.

Kapitel 9 Operative forhold i beredskabssituationer
§ 24

Beredskabssituationer skal håndteres af de enkelte virksomheder på grundlag af deres beredskabsplaner med de nødvendige tilpasninger til situationen.

Stk. 2 Energinet skal løbende vurdere, om der er risiko for, at der indtræffer en beredskabssituation med risiko for, at samfundets elforsyning ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang. Såfremt Energinet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal Energinet underrette Energistyrelsen herom, jf. § 23, stk. 2, og samtidig træffe nødvendige foranstaltninger for at reducere risikoen for og konsekvenserne af en sådan beredskabssituation. Energinet kan i dette arbejde inddrage virksomhederne i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Stk. 3 Energinet skal ved brug af sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, hurtigt videresende relevante meddelelser om beredskabsmæssige forhold, som Energinet modtager fra myndigheder m.fl., til de relevante virksomheder, om nødvendigt suppleret med anbefalinger om foranstaltninger, som virksomhederne kan igangsætte.

Stk. 4 I tilfælde af større strømafbrydelser og andre større hændelser, som berører flere virksomheder, skal Energinet sikre, at krisehåndteringen efter stk. 1 i nødvendigt omfang justeres, således at der foretages en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering for det samlede elforsyningssystem. Energinet skal sikre, at virksomheden modtager løbende og tilstrækkelig viden fra virksomhederne til at vurdere denne samlede krisehåndtering og mulighederne for at forbedre denne, f.eks. gennem ændret prioritering af indsatsen eller indsættelse af yderligere ressourcer.

Stk. 5 I tilfælde af større strømafbrydelser og andre større hændelser, som berører flere virksomheder, skal Energinet drøfte krisehåndteringen med relevante virksomheder i elsektoren med det formål, at virksomhedernes ressourcer i form af personale, materiel, kritiske reservedele m.m. indsættes på en måde, som bedst muligt sikrer genetableringen af det samlede elforsyningssystem.

§ 25

I en beredskabssituation omfattende sikkerhedsrelaterede hændelser håndteres beredskabssituationen efter stk. 2-4.

Stk. 2 Når der i henhold til den nationale beredskabsplan fastsættes et sikkerhedsberedskabsniveau, vil Energistyrelsen eller andre myndigheder underrette Energinet herom. På dette grundlag skal Energinet træffe beslutning om, hvilke sikkerhedsberedskabsforanstaltninger der skal gennemføres for elsektoren, herunder hvilke virksomheder og anlæg der skal omfattes heraf. Energinet skal løbende vurdere behovet for at ændre disse sikkerhedsberedskabsforanstaltninger. Energistyrelsen skal underrettes om de besluttede sikkerhedsberedskabsforanstaltninger og ændringer heraf.

Stk. 3 I perioden fra en sikkerhedsrelateret hændelse er kendt, og indtil der for denne situation er fastsat et sikkerhedsberedskabsniveau efter stk. 2, skal Energinet, hvis Energinet vurderer det hensigtsmæssigt, iværksætte relevante forberedelser i virksomheder i elsektoren, således at der hurtigt kan iværksættes sikkerhedsberedskabsforanstaltninger, såfremt der fastsættes et sikkerhedsberedskabsniveau med tilhørende anbefalinger om sikkerhedsberedskabsforanstaltninger. Energinet kan tilsvarende ændre eller annullere sådanne forberedelser. Energistyrelsen skal underrettes herom bl.a. med henblik på underretning af andre myndigheder.

Stk. 4 Når der efter stk. 2 er fastsat et sikkerhedsberedskabsniveau, skal Energinet underrette de relevante virksomheder herom og om de sikkerhedsberedskabsforanstaltninger, som er besluttet efter stk. 2. Virksomhederne skal gennemføre disse sikkerhedsberedskabsforanstaltninger efter beredskabsplanerne og skal underrette Energinet, når de er gennemført. Energinet kan på grundlag af en konkret vurdering af situationen godkende ændringer af planlagte foranstaltninger.

§ 26

I en beredskabssituation kan Energinet pålægge virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i den nationale krisehåndtering. Tilsvarende gælder situationer, hvor der vurderes at være risiko for, at en beredskabssituation indtræffer, jf. § 24, stk. 2. Energistyrelsen skal underrettes om sådanne pålæg.

Stk. 2 I en beredskabssituation kan Energistyrelsen pålægge Energinet og virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i den nationale krisehåndtering. Tilsvarende gælder situationer, hvor der vurderes at være risiko for, at en beredskabssituation indtræffer, jf. § 24, stk. 2.

§ 27

Energinet kan udsende beredskabsmeddelelser om elforsyning i henhold til aftale mellem DR, TV 2/DANMARK A/S, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen om fremgangsmåden ved udsendelse af beredskabsmeddelelser (varslingsaftalen).

Kapitel 10 Tilsyn
§ 28

Energistyrelsen skal føre tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Inden for den enkelte virksomhed kan tilsynet gennemføres ved brug af stikprøver, der vurderes at afspejle den samlede virksomhed i rimeligt omfang. Tilsvarende gælder tilsynet med en gruppe af virksomheder omfattet af § 30, stk. 2. Som en del af dette tilsyn skal Energistyrelsen gennemgå virksomhedernes beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, med virksomhederne for at sikre, at planerne kan danne grundlag for en koordineret og effektiv håndtering af beredskabssituationer. Gennemgangen kan gennemføres gruppevist med et mindre antal selskaber ad gangen.

Stk. 2 Energistyrelsen kan pålægge en virksomhed at ændre dens planmateriale efter § 3 og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor, eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Energistyrelsen kan herunder pålægge en virksomhed at afholde øvelser efter § 21, stk. 1, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Stk. 3 Tilsynet efter stk. 1 kan delvis baseres på interne audit, som foretages af virksomheden, i det omfang Energistyrelsen vurderer, at disse interne audit dækker de forhold, der omfattes af tilsynet. I så fald skal auditrapporter om beredskabsarbejdet tilsendes Energistyrelsen.

Stk. 4 Energistyrelsen skal udarbejde en rapport om tilsynet. Rapporten skal forelægges for virksomheden af Energistyrelsen til virksomhedens kommentering inden færdiggørelsen.

Stk. 5 Energistyrelsen skal fastsætte en tidsplan for sit tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde med det sigte at foretage tilsyn med alle virksomheder mindst hvert tredje år.

§ 29

Energistyrelsen skal føre tilsyn med Energinets beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Som en del af dette tilsyn skal Energistyrelsen gennemgå de beredskabsplaner, som Energinet udarbejder efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, samt de redegørelser, som er anført i § 19 og § 28, stk. 5, med Energinet.

Stk. 2 Energistyrelsen kan pålægge Energinet at ændre virksomhedens planmateriale efter § 3 og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor, eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Energistyrelsen kan herunder pålægge Energinet at afholde øvelser efter § 21, stk. 1 og 2, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Stk. 3 Tilsynet efter stk. 1 kan delvis baseres på de interne audit, som foretages af Energinet, i det omfang Energistyrelsen vurderer, at disse interne audit dækker de forhold, der omfattes af tilsynet. I så fald skal auditrapporter om beredskabsarbejdet tilsendes Energistyrelsen.

Stk. 4 Energistyrelsen skal udarbejde en årlig rapport om tilsynet med Energinet. Rapporten skal fremsendes til Energinet til kommentering inden færdiggørelse.

Kapitel 11 Øvrige bestemmelser
§ 30

Omkostninger ved virksomhedernes beredskabsarbejde afholdes af virksomhederne. Omkostninger ved Energinet’s beredskabsarbejde afholdes af Energinet.

Stk. 2 Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende, at beredskabsarbejdet organiseres for flere virksomheder under ét. Energinet høres om sådanne ansøgninger. For sådanne samarbejder skal der udarbejdes en fælles beredskabsplan med angivelse af virksomhedernes indbyrdes ansvars- og kompetenceforhold samt kommunikations- og informationsforhold.

§ 31

Virksomhederne skal efter anmodning give Energinet og Energistyrelsen oplysning om alle forhold af relevans for beredskabsarbejdet, herunder oplysninger til brug for det i § 9, stk. 1, nævnte informationsarbejde, den i § 11, stk. 1 og 2, nævnte klassificering og den i §§ 24-27 angivne krisehåndtering. Energinet skal tilsvarende oplyse Energistyrelsen om alle forhold af relevans for beredskabsarbejdet.

§ 32

Sårbarhedsvurderinger og klassificering efter § 11, stk. 1 og 2, samt kritiske dele af beredskabsplaner og andet materiale af tilsvarende karakter skal behandles fortroligt og må ikke komme uvedkommende i hænde. Materialet kan opbevares i elektronisk form og skal opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres.

Stk. 2 Forsendelse og håndtering af følsomt materiale skal ske på måde, der sikrer fortrolighed og integritet af materialet.

Stk. 3 Følsomt materiale, som ikke længere benyttes, skal destrueres.

Stk. 4 Hvis følsomt materiale kompromitteres, skal skadevirkningerne opgøres og vurderes. For materiale hos virksomhederne foretages denne opgørelse og vurdering af Energinet og for andet materiale foretages dette af Energistyrelsen. Energistyrelsen afgør i samråd med Energinet og Rigspolitiet, om der er behov for, at materialet eller dele af dette skal ændres, og kan give pålæg herom til den pågældende virksomhed.

§ 33

Energistyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor sådanne bestemmelser i væsentligt omfang har mindre betydning eller reduceret effekt. Energinet skal høres om sådanne ansøgninger, hvis det vurderes at have indflydelse på udførelsen af den koordinerende opgave efter denne bekendtgørelse.

§ 34

Energistyrelsens afgørelser efter § 4, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, og § 28, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 35

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) ikke udarbejder eller reviderer planmateriale som angivet i § 3, stk. 1 og 4,

 • 2) ikke fremsender planmateriale til godkendelse efter § 4, stk. 1 og 2,

 • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

 • 4) ikke overholder pålæg meddelt efter denne bekendtgørelse eller

 • 5) videregiver oplysninger, der er omfattet af § 32, til uvedkommende.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 819 af 14. august 2019 om beredskab for elsektoren.