14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 686

Lov om rettens pleje paragraf 686

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§686 Straffesager behandles i 1. instans ved byretterne.

•••

Stk. 2 Domsmænd medvirker i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse, medmindre andet følger af stk. 3 og 4. Domsmænd medvirker endvidere, hvis sådan behandling er foreskrevet efter regler i andre love.

•••

Stk. 3 Domsmænd medvirker ikke i

  • 1) straffesager, som fremmes efter § 831,

  • 2) straffesager, som behandles under medvirken af sagkyndige efter § 20 b, stk. 1, og

  • 3) de i straffelovens § 60, stk. 1, nr. 3, og § 66, stk. 4, nævnte sager vedrørende betinget dømte, samt de i § 61, stk. 1 og 2, nævnte sager, hvor der alene kan blive spørgsmål om at idømme bøde i forbindelse med den betingede dom for det forhold, der er begået før den betingede dom eller i prøvetiden for den betingede dom.

•••

Stk. 4 Nævninger medvirker i

  • 1) straffesager, hvor der bliver spørgsmål om straf af fængsel i 4 år eller derover, for så vidt dette ikke er en følge af, at der bliver spørgsmål om fastsættelse af en fællesstraf efter reglerne i straffelovens § 40, stk. 1, og § 61,

  • 2) straffesager, hvor der bliver spørgsmål om dom til anbringelse i institution i medfør af straffelovens § 68 eller dom til forvaring i medfør af straffelovens § 70, og

  • 3) straffesager vedrørende politiske lovovertrædelser.

•••

Stk. 5 Nævninger medvirker ikke i

•••
profile photo
Profilside