14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Postloven § 5

Postlov paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af postloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Transport-, bygnings- og boligministeren kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse

  • 1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen,

  • 2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller

  • 3) ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 3.

•••

Stk. 2 En tilladelse til en postvirksomhed, som ikke er pålagt befordringspligt, jf. § 14, kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 6, stk. 3.

•••

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministerens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for transport-, bygnings- og boligministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af transport-, bygnings- og boligministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.

•••

Stk. 4 Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udøvelse af postbefordring ikke må ske under ankesagens behandling.

•••
profile photo
Profilside