Postloven § 6

Denne konsoliderede version af postloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Postlov

Lov nr. 1536 af 21. december 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 461 af 27. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1572 af 12. december 2023

Postvirksomheders pligter, brevkasser m.v.
§ 6

Postvirksomheden skal mærke forsendelsen på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter nærmere regler om undtagelser fra mærkningspligten i stk. 1.

Stk. 3 En postvirksomhed skal ved ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, angive sit geografiske dækningsområde samt service og kvalitet for sine posttjenester, herunder meddele transportministeren senere ændringer i disse.

Stk. 4 En postvirksomhed har pligt til at befordre post, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.

Stk. 5 Forsendelser, der befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender og på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede. Forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder.

Stk. 6 Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere forsendelser til levering til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede.