Postloven § 3

Denne konsoliderede version af postloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Postlov

Lov nr. 1536 af 21. december 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 08. februar 2024

Betingelser for meddelelse af tilladelse til postbefordring
§ 3

Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren.

Stk. 2 Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som

  • 1) ikke er under konkurs,

  • 2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,

  • 3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,

  • 4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2,

  • 5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og

  • 6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.

Stk. 4 Der kan meddeles tilladelse til lokal eller landsdækkende postbefordring. Virksomheder med tilladelse til landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.

Stk. 5 Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring.