Pensionsafkastbeskatningsloven § 32

Denne konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1535 af 19. december 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 06. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 32

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for skattekontrollen,

  • 2) undlader at indgive opgørelse efter §§ 21-24 eller

  • 3) undlader at indbetale skatten rettidigt.

Stk. 2 Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Bekendtgørelse om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.