Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

I medfør af § 21, stk. 2, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 23 a, stk. 4, § 31, stk. 1 og 3, og § 32, stk. 3, i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Oplysningspligt
§ 1

Skattepligtige efter lovens § 1, stk. 2, og forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, skal udfylde og indsende de i lovens §§ 21-24 nævnte opgørelser på skemaer, der udarbejdes af SKAT. Skemaerne kan udfyldes og indsendes digitalt.

Stk. 2 Forsikringsselskaber m.v., der udbyder ordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, og som får meddelelse fra SKAT om, at de har pensionsberettigede, der er bosat i Grønland, skal give SKAT oplysninger om den samlede pensionsafkastskat for de cpr-numre, som forsikringsselskabet m.v. får oplyst af SKAT. Oplysningerne skal gives efter retningslinjer fastsat af SKAT.

Kapitel 2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget m.v. ved overførsel af en ordning mellem forsikringsselskaber m.v.
§ 2

Begærer den skattepligtige en ordning overført mellem to pengeinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut i perioden fra den 15. december i indkomståret til og med den 22. januar året efter indkomståret, kan overførslen tidligst ske med virkning fra den 23. januar året efter indkomståret.

§ 3

Pensionsinstituttet kan omgøre valget af opgørelsesmetode efter lovens §§ 4 eller 4 a i følgende situationer:

  • 1) Ved overtagelse eller tilkøb af en ny bestand af kunder, hvor det afgivende pensionsinstitut har opgjort beskatningsgrundlaget for bestanden efter en anden metode end den, det modtagende pensionsinstitut anvender.

  • 2) Ved fusion af pensionsinstitutter, hvor de fusionerede pensionsinstitutter ikke har opgjort beskatningsgrundlaget efter samme metode.

  • 3) Ved indtræden i et forsikringsadministrationsfællesskab, der opgør beregningsgrundlaget efter en anden metode end den, pensionsinstituttet har anvendt forud for indtræden i forsikringsadministrationsfællesskabet.

Kapitel 3 Videregivelse af oplysninger m.v. ved overførsel af ordninger mellem forsikringsselskaber m.v.
§ 4

Overføres en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 til et forsikringsselskab m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, skal det modtagende forsikringsselskab m.v. oplyse det afgivende forsikringsselskab m.v. om, hvilken opgørelsesmetode det anvender til opgørelse af pensionsopsparernes skattepligtige afkast med henblik på at afgøre, om det afgivende forsikringsselskab m.v. skal lave en opgørelse af beskatningsgrundlaget, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 4, 3. pkt., på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Det afgivende forsikringsselskab m.v. videregiver samtidig med overførslen sådanne oplysninger om ordningen, at det modtagende forsikringsselskab m.v. kan indgive opgørelser efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 21-23 a. SKAT kan kræve, at oplysningerne videregives på et skema, der er udarbejdet af forvaltningen. Skemaet kan udfyldes og videregives digitalt.

Stk. 2 Udloddes en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2 og 3, foretager forsikringsselskabet m.v. en opdeling i forhold til den aftalte udlodning, da den udloddede del betragtes som oprindeligt oprettet af ægtefællen. SKAT kan kræve, at oplysningerne videregives på et skema, der er udarbejdet af forvaltningen. Skemaet kan udfyldes og videregives digitalt.

§ 5

Det forsikringsselskab m.v., der efter lovens §§ 21-23 a skal indgive opgørelse, skal tillige indbetale skat med eventuelle renter. Ændres et skattebeløb, kan yderligere skat efter lovens §§ 3, 4 og 4 a med renter efter loven kræves indbetalt af det forsikringsselskab m.v., hvori ordningen befinder sig på det tidspunkt, hvor betalingen skal ske. Tilbagebetaling af overskydende skattebeløb efter lovens §§ 3, 4 og 4 a med renter kan ske til det forsikringsselskab m.v., der har indsendt opgørelsen.

Stk. 2 Er skat ikke betalt rettidigt af det afgivende forsikringsselskab m.v., skal det modtagende forsikringsselskab m.v. efter påkrav fra SKAT betale skat med renter.

Kapitel 4 Pengeinstitutternes puljeordninger
§ 6

Et pengeinstitut skal for værdipapirer i en beholdning (pulje), hvor afkastet danner grundlag for rentetilskrivningen på pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13 og rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, føre et særskilt regnskab. Det skal heraf fremgå, hvilke værdipapirer der befinder sig i puljen ved udgangen af regnskabsåret, herunder værdipapirernes nominelle værdi og kursværdien på det nævnte tidspunkt.

Stk. 2 Regnskabsgrundlaget skal omfatte de nødvendige posteringer gennem regnskabsåret for at følge, hvorledes de i regnskabet anførte oplysninger fremkommer. Obligationer skal benævnes ved fondskode. Øvrige værdipapirer skal benævnes på anden entydig måde.

Stk. 3 Puljens regnskabsår er kalenderåret. For nyoprettede puljer omfatter regnskabsperioden tiden fra oprettelsen til og med førstkommende 31. december.

Stk. 4 SKAT kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i stk. 3 om regnskabsperiode fraviges.

Kapitel 5 Opgørelse af beskatningsgrundlaget
§ 7

Ved afhændelse henholdsvis erhvervelse af obligationer, der tilhører indehavere af pensionsopsparingskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13, gælder reglerne i stk. 2 og 3 ved opgørelsen af skattepligtige renter.

Stk. 2 Når overdragelsen af obligationer omfatter kuponrenter (vedhængende kuponer), medregnes ved afhændelse påløbne renter fra sidste rentetermin indtil handelstidspunktet (afviklingsdagen) i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved erhvervelse fratrækkes påløbne renter fra sidste rentetermin indtil afviklingsdagen i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Når de erhvervede obligationer befinder sig i køberens beholdning ved den efterfølgende rentetermin, medregnes hele terminsrenten i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder.

Stk. 3 Når overdragelsen af obligationer ikke omfatter kuponrenter, fratrækkes ved afhændelse det køberen godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved den efterfølgende rentetermin medregnes hele terminsrenten i kuponindehaverens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder. Ved erhvervelse medregnes det godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder.

§ 8

Et pengeinstitut opgør beskatningsgrundlaget for skattepligtige som nævnt i lovens § 1, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 2 Pengeinstituttet opgør fradraget efter lovens § 10, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 3 Pengeinstituttet vælger på vegne af den skattepligtige, om reglerne i lovens § 20, stk. 3, skal finde anvendelse.

§ 9

Rettelser til et forsikringsselskabs m.v. opgørelser efter lovens §§ 21, 22, 23 og 23 a af skattepligtigt afkast efter lovens §§ 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 og 8 kan indgives én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Skemaet skal indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Kapitel 6 Beregning og afregning af skatten
§ 10

Et pengeinstitut opgør skatten af beskatningsgrundlaget opgjort efter § 8 under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse (sambeskattede ordninger). Skatten fordeles forholdsmæssigt på de forskellige ordninger.

Stk. 2 Tidligere års uudnyttede negative skatter kan fradrages i en ordnings positive skat efter stk. 1. En ordnings egne uudnyttede negative skatter fradrages før fradrag af uudnyttede negative skatter fra de andre sambeskattede ordninger, jf. dog 3. pkt. Har en eller flere af de sambeskattede ordninger uudnyttede negative skatter, der er ældre end ordningens egne uudnyttede negative skatter, fradrages disse uudnyttede negative skatter først. Hvis flere af de sambeskattede ordninger har uudnyttede negative skatter fra samme indkomstår, fradrages de pågældende ordningers uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt i en ordnings positive skat. Har flere af de sambeskattede ordninger positive skatter, fordeles fradraget for de uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt på de sambeskattede ordningers positive skatter.

Stk. 3 Pengeinstituttet beregner fradrag efter lovens § 20 for skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 4 Tilbagesøgning af for meget betalt skat til fremmed stat, Færøerne eller Grønland foretages af pengeinstituttet på vegne af den skattepligtige. Det tilbagesøgte beløb indbetales på den pensionsopsparingskonto, som tilbagesøgningen vedrører.

§ 11

Forsikringsselskaber m.v. kan ved indbetaling af skat efter lovens § 23 modregne negativ skat efter lovens § 25.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor den samlede negative skat overstiger den positive skat, kan der yderligere modregnes i afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 38 på afregningstidspunktet.

Stk. 3 Dokumentation for modregning af den negative skat og opgørelse af kontoen skal på forlangende indsendes til SKAT.

Stk. 4 Forsikringsselskabet m.v. er ansvarlig over for myndighederne for beløb, der er modregnet i strid med loven.

Kapitel 7 Kontantomregning af anskaffelses- og afståelsessummer
§ 12

Anskaffelses- og afståelsessummer omregnes til kontantværdi. Dette sker ved at lægge den kontante del af overdragelsessummen sammen med kursværdien af den resterende del af overdragelsessummen.

§ 13

Omfatter overdragelsen samtidig fast ejendom, driftsmidler eller goodwill m.v. foretages en fordeling af den kontantomregnede overdragelsessum mellem de nævnte formuegoder. Fordelingen foretages med udgangspunkt i, hvad køber og sælger har aftalt i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde.

§ 14

Omregning til kontantværdi foretages efter kursværdien på overdragelsestidspunktet (anskaffelses- og afståelsestidspunktet). Den ikke kontante del af anskaffelses- og afståelsessummer omregnes til kursværdi efter reglerne i §§ 15-18, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at et aktiv er overdraget til markedspris for kontant overdragelse, og forrentning og vilkår i øvrigt ikke afviger fra markedsvilkårene for finansiering af den pågældende type aktiver, kan den aftalte pris umiddelbart lægges til grund som kontantværdi.

§ 15

Lån, der er ydet i form af obligationer, ansættes til kursen.

Stk. 2 Kontantlån, der er optaget i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, og som modsvares af obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ansættes til lånets pålydende. Er kontantlånet ikke optaget i forbindelse med overdragelsen, ansættes kursværdien til kursen for de underliggende obligationer.

Stk. 3 Indekslån ansættes til kursen for de underliggende obligationer gange den på overdragelsestidspunktet gældende indeksfaktor.

Stk. 4 Anslåede realkreditlån, der senere udbetales kontant, ansættes til den kurs, der er gældende den dag, de underliggende obligationer sælges. Anslåede realkreditlån, der senere overføres til låntagerens konto i Værdipapircentralen, ansættes til den kurs, der er gældende den dag, obligationerne overføres.

Stk. 5 Den kurs, der skal anvendes efter reglerne i stk. 1-4, er ”Alle handler Gennemsnitskurs” beregnet af OMX, Københavns Fondsbørs, der er gældende på den dag, hvor overdragelsestidspunktet indtræder, jf. § 14, stk. 1, 1. pkt., henholdsvis den dag, hvor obligationerne sælges, jf. stk. 4. For så vidt angår obligationer, der er optaget til handel på et andet reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anvendes den seneste kurs, hvortil obligationerne er handlet på den relevante dag. Hvis der ikke er handlet den pågældende dag, anvendes den kurs, hvortil obligationerne senest er handlet i forhold til den relevante dag.

§ 16

Pantsikrede lån, som ikke er omfattet af § 15, og som forrentes med en fast procentdel af den til enhver tid gældende restgæld, og hvor restgælden nedbringes over en på forhånd fastsat årrække med lige store eller stigende afdrag, kursansættes til handelsværdien. Som vejledning kan anvendes et af SKAT offentliggjort tabelmateriale, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige forhold.

Stk. 2 Udlandslån med statslig kurssikring (K- lån) med en fastsat lav rente i en periode, hvorefter restgælden refinansieres ved optagelsen af et obligationslån, kursansættes i den første periode efter reglerne i stk. 1. Ved afståelse af ejendommen efter den fastsatte periode anvendes reglerne i § 15.

Stk. 3 Andre lån, der skal omregnes til kursværdien, ansættes ligeledes efter reglerne i stk. 1.

§ 17

For lån, der kan indfries til pari, kan der normalt kun anvendes en kurs over 100, når dette tilsiges af lånets forrentning sammenholdt med opsigelsesvarslets længde.

§ 18

Forpligtelser til at udrede brugs-, rente- og indtægtsnydelser medtages til den kapitaliserede værdi, opgjort efter bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift.

Stk. 2 Ved overdragelse af et formuegode, hvorpå der hviler en forpligtelse som nævnt i stk. 1, opgøres kapitalværdien efter ydelsens årlige værdi og kapitaliseringsfaktorerne på overdragelsestidspunktet.

Kapitel 8 Dokumentationskrav for pensionsinstitutter
§ 19

Har et pensionsinstitut valgt at opgøre det skattepligtige afkast efter lovens § 4 a, skal det føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe.

Kapitel 9 Underretning
§ 20

Forsikringsselskabet m.v. skal årligt underrette den skattepligtige om skattebeløbet for det foregående indkomstår, jf. lovens § 21.

§ 21

Pengeinstituttet m.v. skal senest 8 uger efter skattens betaling underrette den skattepligtige om skattebeløbet for det foregående indkomstår, jf. lovens § 22.

§ 22

Forsikringsselskabet m.v. skal samtidig med indbetaling af skatten efter lovens §§ 23 og 23 a give den skattepligtige underretning om indbetalingen.

Kapitel 10 Revisors erklæring
§ 23

Omfattet af dette kapitel er de forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller er skattepligtige efter lovens § 1, stk. 2.

§ 24

Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter forsikringsselskaberne m.v.s valg. I forsikringsselskaber m.v. med intern revision udføres revisionen i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af de pågældende forsikringsselskaber m.v.

§ 25

Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Stk. 2 Ved revisionen kontrolleres,

  • 1) at der er etableret forretningsgange og regnskabssystemer, der sikrer, at ordningen administreres i henhold til gældende regler,

  • 2) at forretningsgangene efterleves,

  • 3) at gældende regler for ordningen er overholdt, og

  • 4) at afregningen med staten er sket rettidigt og i overensstemmelse med de bogførte beløb.

§ 26

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang afhænger af forsikringsselskaberne m.v.s administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for administrationen af ordningen, samt antallet af sager og disses beløbsmæssige størrelse.

§ 27

Forsikringsselskaberne m.v. skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for revisionen. Forsikringsselskaberne m.v. skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 28

Revisor skal indsende en underskrevet erklæring om, at forsikringsselskaberne m.v.s endelige opgørelse til SKAT, jf. lovens §§ 21-24, er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Revisors erklæring skal udformes i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer. Forbehold og/eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen. Eventuelle periodiske erklæringer kan påtegnes af den interne revision, hvor en sådan forefindes. For pengeinstitutter indsendes revisors erklæring til SKAT senest den 1. maj i året efter indkomståret og for pensionsinstitutter senest den 1. juli i året efter indkomståret.

Stk. 2 Revisor påser, at forsikringsselskaberne m.v.s endelige opgørelse til SKAT, jf. lovens §§ 21-24, indeholder de fornødne oplysninger om, hvilken ordning og hvilket forsikringsselskab m.v., den vedrører, herunder forsikringsselskabets cvr-nr./SE-nr., samt hvilken periode den vedrører. Endvidere påses, at den indeholder de oplysninger til SKAT, der kræves i henhold til lovgivningen, samt at den er forsynet med datering og underskrift fra forsikringsselskabet m.v.s direktion/administration. Såfremt der er væsentlige forhold, der efter revisors opfattelse giver anledning til bemærkninger over for SKAT, skal revisor påse, at de er indeholdt i forsikringsselskabet m.v.s opgørelse.

§ 29

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med ordningens forvaltning eller de forhold, der er nævnt i § 28, skal revisor anmode forsikringsselskabet m.v. om inden 3 uger at give SKAT meddelelse herom. Oplysninger om disse forhold, herunder at revisor har fremsat den nævnte anmodning til forsikringsselskabet m.v., skal fremgå af revisionserklæringerne til SKAT.

Kapitel 11 Straffebestemmelser
§ 30

Overtrædelse af §§ 1-6 og § 11 straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 2 Er højere straf forskyldt efter lovens bestemmelser, finder disse i stedet anvendelse.

§ 31

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1634 af 21. december 2010 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven ophæves.