Bekendtgørelse om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012

I medfør af §§ 31, stk. 2, og 32, stk. 3, i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved lov nr. 1227 af 18. december 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat
§ 1

SKAT kan efter pensionsafkastbeskatningslovens § 31, stk. 2, fritage et penge- eller pensionsinstitut for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat for pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1 og 3.

Stk. 2 Den pensionsberettigede skal på vegne af sit penge- eller pensionsinstitut ansøge om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat til SKAT på en blanket, som SKAT udarbejder.

Stk. 3 Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at den pensionsberettigede ikke er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1 og 3.

§ 2

SKAT udsteder en fritagelseserklæring, hvor SKAT godkender, at penge- eller pensionsinstituttet er fritaget for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat for den pensionsberettigede af de ordninger, ansøgningen omfatter.

§ 3

SKAT kan tilbagekalde en fritagelseserklæring, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt, eller hvis den pensionsberettigede ikke imødekommer gentagne henvendelser om fornyet dokumentation for, at den pensionsberettigede ikke er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1 og 3.

Kapitel 2 Straffebestemmelser
§ 4

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

  • 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for skattekontrollen.

  • 2) Undlader at give SKAT og pensionsselskabet besked, hvis personen igen bliver skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1 og 3.

Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2008 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.