Omsætningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af omsætningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Bekendtgørelse nr. 1286 af 26. november 2019

Omsætning
§ 1

Med »omsætning« forstås i denne bekendtgørelse nettoomsætningen i forbindelse med den ordinære drift med fradrag af merværdiafgift og andre afgifter eller skatter, der er direkte forbundet med salget, jf. dog §§ 6-8. Hvis virksomheder inden for samme koncern har omsætning, der skal opgøres efter forskellige regler i denne bekendtgørelse, opgøres koncernomsætningen som summen heraf.

Stk. 2 En deltagende virksomheds omsætning, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, opgøres på grundlag af det senest reviderede årsregnskab, jf. dog §§ 6-8, for en 12-måneders periode. Under ekstraordinære omstændigheder kan andet regnskabsmateriale eller anden regnskabsperiode anvendes.

Stk. 3 Omsætningen efter konkurrencelovens § 12, stk. 1, opgøres som summen af de deltagende virksomheders omsætning.

Stk. 4 Hvis en eller flere af de deltagende virksomheder inden for perioden eller efter afslutningen af perioden for det senest reviderede årsregnskab har gennemført en delvis afhændelse af sin virksomhed eller nedlæggelse af et forretningsområde, eller sådan afhændelse eller nedlæggelse er en betingelse for fusionen, skal den del af omsætningen, der kan henføres hertil, fratrækkes i den deltagende virksomheds omsætning. Omsætningen for afhændelser eller nedlæggelser skal fratrækkes for hele den pågældende 12-måneders periode, jf. stk. 2.

Stk. 5 Omsætning, der kan henføres til virksomheder eller aktiver, hvorover der er erhvervet kontrol, eller hvorover der erhverves kontrol efter afslutningen af perioden for det senest reviderede årsregnskab, skal lægges til den deltagende virksomheds omsætning. Omsætningen for erhvervelser skal indregnes for hele den pågældende 12-måneders periode, jf. stk. 2.

Stk. 6 Medmindre andet klart fremgår, skal omsætning i denne bekendtgørelse opgøres i overensstemmelse med praksis efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

Koncernomsætning
§ 2

Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. § 3, herunder omsætningen i joint ventures, jf. § 4.

Stk. 2 Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter ikke omsætningen mellem den deltagende virksomhed og de tilknyttede virksomheder eller mellem de tilknyttede virksomheder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Når en tilknyttet virksomhed ophører med at være tilknyttet en af de deltagende virksomheder efter fusionen, skal omsætningen med denne virksomhed medregnes til den deltagende virksomhed eller dennes tilknyttede virksomheder, jf. § 3.

Stk. 4 For virksomheder ejet af staten eller en eller flere regioner eller kommuner, der ikke har en selvstændig beslutningsbeføjelse, omfatter omsætningen også omsætning i andre virksomheder, der er underlagt den samme myndigheds beslutningsbeføjelse.

Stk. 5 For kommunale fællesskaber, jf. lov om kommuners styrelse, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, gælder stk. 1.

Tilknyttet virksomhed
§ 3

Ved tilknyttet virksomhed forstås:

 • 1) Virksomheder hvori den deltagende virksomhed direkte eller indirekte

  • a) besidder mere end halvdelen af kapitalen eller driftsformuen,

  • b) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne,

  • c) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i tilsyns- eller ledelsesorganet eller et andet repræsentativt organ i henhold til selskabslovgivningen, eller

  • d) har ret til at lede virksomhedens forretninger.

 • 2) Virksomheder der direkte eller indirekte besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser i den deltagende virksomhed.

 • 3) Virksomheder hvori en under nr. 2 omhandlet virksomhed direkte eller indirekte besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

 • 4) Virksomheder hvori to eller flere virksomheder, som er omhandlet under nr. 1 – 3, i fællesskab besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

Joint venture
§ 4

Når en deltagende virksomhed eller en til denne knyttet virksomhed, jf. § 3, i fællesskab med en eller flere virksomheder eller personer udøver fælles kontrol med en anden virksomhed (joint venture), indgår joint venturets omsætning i den deltagende virksomheds omsætning, jf. § 3, i forhold til dennes deltagelse i joint venturet, jf. dog stk. 4. Allokeringen af joint venturets omsætning sker på grundlag af antallet af kontrollerende virksomheder eller personer.

Stk. 2 Hvor den deltagende virksomhed er et joint venture, medregnes omsætningen fra selve joint venturet og omsætningen fra de virksomheder, der har fælles kontrol med joint venturet, jf. § 3, nr. 1, og disse virksomheders tilknyttede virksomheder, jf. § 3.

Stk. 3 Omsætningen efter stk. 1 og 2 omfatter ikke omsætningen mellem joint venturet og hver af de deltagende virksomheder eller en med dem tilknyttet virksomhed, jf. § 3.

Stk. 4 I tilfælde, hvor der sker ændringer i kontrolforholdene over et joint venture, og én eller flere af de virksomheder eller personer, der hidtil har haft kontrol over joint venturet, også vil have kontrol efter transaktionens gennemførelse, skal omsætning fra disse virksomheder eller personer ikke medregnes i joint venturets omsætning. På tilsvarende måde skal omsætning fra joint venturet ikke medregnes i disse virksomheder eller personers omsætning.

Sammenslutning af virksomheder
§ 5

Med undtagelse af beregning af omsætning efter konkurrencelovens § 12, stk. 1 og § 12 h, stk. 3, beregnes omsætningen i en sammenslutning af virksomheder som den samlede omsætning for de virksomheder, der er en del af sammenslutningen, og disse virksomheders tilknyttede virksomheder, jf. § 3, og joint ventures, jf. § 4, med tillæg af foreningens egen omsætning.

Stk. 2 Sammenslutningens omsætning efter stk. 1 opgøres med fradrag af omsætningen mellem sammenslutningens deltagere og mellem sammenslutningen og dens deltagere.

Finansielle virksomheder
§ 6

For forsikringsselskaber anvendes i stedet for omsætning værdien af de tegnede bruttopræmier, herunder udgående genforsikringspræmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller forsikringssummen.

Stk. 2 Bruttopræmier i stk. 1 omfatter præmier i henhold til nye forsikringsaftaler, der er indgået i det pågældende regnskabsår, og præmier i henhold til aftaler indgået i de foregående år, og som fortsat gælder i perioden.

Stk. 3 Værdien af de tegnede bruttopræmier i stk. 1 opgøres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet.

§ 7

For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder anvendes i stedet for omsætning summen af følgende indtægter i givet fald med fradrag af merværdiafgift og andre skatter, der står i direkte relation til disse indtægter:

 • 1) Renteindtægter og lignende indtægter (bruttorenteindtægter).

 • 2) Udbytte af aktier m.v.

 • 3) Gebyrer og provisionsindtægter.

 • 4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive.

 • 5) Andre driftsindtægter.

Stk. 2 For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder beregnes indtægterne i stk. 1 i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet.

Omsætning i Danmark
§ 8

Omsætningen i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, omfatter salg af varer eller tjenesteydelser til virksomheder eller forbrugere i Danmark.

Stk. 2 For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder omfatter omsætningen i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, indtægter, jf. § 7, der oppebæres af virksomhedens afdelinger eller filialer i Danmark.

Stk. 3 For forsikringsselskaber omfatter omsætningen i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, bruttopræmier, jf. § 6, der oppebæres af virksomhedens afdelinger eller filialer i Danmark.

Omregning af omsætning til danske kroner
§ 9

Omsætning i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter Nationalbankens gennemsnitlige valutakurs i virksomhedens seneste regnskabsår, jf. § 1, stk. 2.

Overskridelse af markedsandelsgrænser
§ 10

Konkurrencelovens § 7, stk. 1, finder anvendelse, selvom de nævnte markedsandelene for de deltagende virksomheder overskrides med højst to procentpoint i to på hinanden følgende kalenderår.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt overskridelsen af de nævnte grænser er resultatet af en fusion.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven ophæves.