Navnebekendtgørelsen Kapitel 5

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

Kapitel 5 Sagens behandling
§ 13

Den myndighed, der behandler ansøgningen, sikrer, at de nødvendige attester, erklæringer og samtykker m.v. er indhentet.

Stk. 2 Familieretshuset, og familieretten kan anmode personregisterføreren om at indhente de i stk. 1 nævnte dokumenter m.v.

§ 14

Som dokumentation for navnet på en person, der er født i Danmark, og hvis forhold ikke er verificeret, skal der efter anmodning fremlægges fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest eller personattest. Uanset § 2, stk. 2, 2. pkt., kan myndigheden i tvivlstilfælde kræve, at attesten fremlægges i original.

Stk. 2 Er der tvivl om rigtigheden af oplysninger i sagen, fremlægges der efter anmodning anden form for dokumentation.

§ 15

I sager, hvor der skal tages stilling til spørgsmål, som er omfattet af både personregisterførerens og Familieretshusets kompetence efter § 16, stk. 2 og 3, i navneloven og forskrifter udstedt i medfør af § 16, stk. 4, i navneloven, behandles alle spørgsmålene samlet af Familieretshuset.

Stk. 2 Hvis der for børn født i Danmark uden for de sønderjyske landsdele ved dåb ønskes et navn, som efter § 16, stk. 3, i navneloven falder inden for Familieretshusets kompetence, kan der ske navngivning ved dåb efter forudgående tilladelse fra Familieretshuset.

§ 16

Personregisterføreren forelægger sagen for Familieretshuset, hvis der i sagen skal tages stilling til udenlandske dokumenter m.v. eller fremmed ret, og personregisterføreren er i tvivl herom.

Stk. 2 Herudover forelægger personregisterføreren sager, som i øvrigt giver anledning til tvivl, for Familieretshuset.

§ 17

Personregisterføreren træffer afgørelse i sager om ikke godkendte fornavne, jf. § 14, stk. 3, i navneloven, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Familieretshuset træffer afgørelse i følgende sager om ikke godkendte fornavne:

  • 1) Sager om ikke godkendte fornavne, hvor der er under 25 personer, der hedder det pågældende navn her i landet, og navnet tillige er et beskyttet efternavn, der stammer fra en navnekultur, som skelner mellem for- og efternavne.

  • 2) Sager om ikke godkendte fornavne, der ikke bruges som fornavn hverken i Danmark eller i udlandet (nydannede fornavne), og hvor ansøgerne ikke kan dokumentere, at navnet er i brug som fornavn i en bestemt navnekultur.

  • 3) Sager om pigefornavne (ikke godkendte og godkendte) til drenge, som bæres af under 25 drenge.

  • 4) Sager om drengefornavne (ikke godkendte og godkendte) til piger, som bæres af under 25 piger.

Stk. 3 Familieretshuset og Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager om ikke godkendte fornavne, jf. § 14, stk. 3, i navneloven, når der skal tages stilling hertil i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling.

§ 18

Personregisterføreren træffer afgørelse i sager om, at en af forældrenes fornavn tages som efternavn med en tilføjelse, der viser slægtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i navneloven.

Stk. 2 Sager omfattet af stk. 1 afgøres af Familieretshuset og Ankestyrelsen, når sagen behandles i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling.

§ 19

Familieretshuset eller familieretten træffer efter § 20 a, stk. 2, i navneloven afgørelse i sager om navneændring for et barn, hvor der skal indhentes en erklæring fra en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, jf. § 23 i navneloven, og den pågældende forælder ikke giver samtykke til navneændringen.

§ 20

Personregisterføreren er ansvarlig for, at alle navngivninger og navneændringer registreres i Det Centrale Personregister (CPR), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Familieretshuset er ansvarlig for, at de af Familieretshuset og familieretten meddelte navneændringer registreres i Det Centrale Personregister (CPR), samtidig med at der gives meddelelse (advis) herom til den personregisterfører, som ansøgningen blev indgivet til, jf. § 1. Når afgørelsen er truffet af familieretten, skal familieretten til brug for registreringen efter 1. pkt. orientere Familieretshuset om afgørelsen, når den kan fuldbyrdes, jf. § 480 i retsplejeloven.

Stk. 3 Familieretshuset og Ankestyrelsen registrerer i Det Centrale Personregister (CPR) oplysning om navn i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling.