Lov om Københavns frihavn § 4

Denne konsoliderede version af lov om Københavns frihavn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 141 af 31. marts 1960,
som ændret ved lov nr. 504 af 24. juni 1992, lov nr. 474 af 31. maj 2000, lov nr. 551 af 06. juni 2007 og lov nr. 632 af 14. juni 2011

§ 4

Ved den i § 2 omhandlede koncession skal det fastsættes,

  • 1) at koncession på frihavnsvirksomheden gives for et tidsrum af 40 år ad gangen, og således at koncessionen løber videre for yderligere 40 år, såfremt ministeren eller koncessionshaveren ikke senest 5 år før en sådan periodes udløb opsiger koncessionen til ophør,

  • 2) at koncessionshaverens optagelse af lån og udlejning af arealer på længere åremål end 15 år samt afhændelse og pantsætning af faste ejendomme kræver godkendelse af ministeren for offentlige arbejder, hvilke bestemmelser dog kan lempes af ministeren, såfremt Udviklingsselskabet By & Havn I/S er koncessionshaver, samt

  • 3) at koncessionshaveren ikke uden samtykke fra ministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan tillade andre inden for frihavnens område at udføre nogen del af de under frihavnsvirksomheden faldende opgaver, som de er beskrevet i § 3.