14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om forsøg i folkekirken

Denne konsoliderede version af lov om forsøg i folkekirken bygger på lov nr. 460 af 15. maj 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forsøg i folkekirken

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål og anvendelsesområde

§1 Formålet med forsøg er at afprøve rammerne for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde og skabe bedre mulighed for, at menighedsrådene kan organisere sig individuelt.

§2 Forsøgene kan fravige den organisering og opgavefordeling, der følger af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi samt de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de nævnte love.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Forsøgsdeltagere

§3 Deltagere i forsøg kan være et eller flere menighedsråd, eventuelt i samarbejde med provstiudvalg, biskopper, stiftsøvrigheder eller andre folkekirkelige myndigheder, institutioner m.v. Det er frivilligt for menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder og biskopper m.v. at deltage i forsøg, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2 Ønsker mindst 30 pct. af menighedsrådene i et provsti at deltage i et forsøg, hvor der samarbejdes med provstiudvalget, er provstiudvalget forpligtet til at deltage.

Stk. 3 Ønsker færre end 30 pct. af menighedsrådene i et provsti at deltage i et forsøg, hvor der samarbejdes med provstiudvalget, kan dette forsøg kun iværksættes, hvis provstiudvalget beslutter det.

Stk. 4 Ønsker et eller flere menighedsråd at deltage i forsøg med en eller flere biskopper eller stiftsøvrigheder, kan kirkeministeren pålægge biskopperne eller stiftsøvrighederne at deltage.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Ansøgning og godkendelse af forsøg

§4 Kirkeministeren udbyder hvert år en eller flere forsøgsrammer, som menighedsråd m.v., jf. § 3, stk. 1, kan ansøge om at deltage i. Kirkeministeren træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøgning godkendes. Forsøgsperioden er 2 år fra iværksættelsestidspunktet, jf. stk. 6.

Stk. 2 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt menighedsrådet ønsker at deltage i konkrete forsøg.

Stk. 3 Menighedsrådet skal beskrive forsøget i en forsøgsskabelon, der skal indsendes til kirkeministeren inden en af ministeren nærmere fastsat frist, jf. stk. 6. Øvrige oplysninger om forsøget indsendes som bilag til forsøgsskabelonen.

Stk. 4 Der skal i forsøgsskabelonen tages stilling til facilitering af forsøget. Det er ikke kun folkekirkelige myndigheder, der kan facilitere forsøg.

Stk. 5 Forsøgsdeltagerne kan i løbet af forsøgsperioden ansøge om ændringer i forsøg. Kirkeministeren træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgning om ændring af forsøg imødekommes.

Stk. 6 Kirkeministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om frister i forbindelse med forsøg og ansøgning om forsøg, herunder om forsøgsskabelonen, facilitering m.v.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Forlængelse og afslutning af forsøgsperiode

§5 Ved forsøgsperiodens udløb kan menighedsrådene ansøge kirkeministeren om forlængelse af forsøget med op til 2 år. Ved udløbet af forlængelsesperioden, jf. 1. pkt., eller ved udløb af den 2-årige forsøgsperiode, jf. § 4, kan menighedsrådene ansøge kirkeministeren om en udfasningsperiode på op til 2 år.

§6 Forsøg kan afsluttes inden forsøgsperiodens udløb, hvis de menighedsråd, der deltager i forsøget, er enige herom.

Stk. 2 Forsøg kan endvidere afsluttes efter en deltagers anmodning, når kirkeministeren finder rimelig grund dertil.

Stk. 3 Kirkeministeren godkender vilkårene for afslutning af et forsøg og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Offentliggørelse af forsøg

§7 Den udfyldte og af ministeren godkendte forsøgsskabelon offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside.

Stk. 2 Foretages der ændringer i den udfyldte forsøgsskabelon, offentliggøres en ny udgave på Kirkeministeriets hjemmeside, og den tidligere udgave lægges som bilag hertil.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Evaluering af forsøg

§8 Når forsøg afsluttes, skal forsøget evalueres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Stk. 2 Forlænges et forsøg, jf. § 5, skal der både udarbejdes en delevaluering i forbindelse med forlængelsen og en endelig evaluering ved forsøgets afslutning.

Stk. 3 Evalueringen skal indsendes til Kirkeministeriet, senest 3 måneder efter at forsøget er forlænget eller afsluttet.

Stk. 4 Evalueringer af forsøg, herunder delevalueringer, offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside.

§9 Evalueringen af et forsøg, jf. § 8, skal som minimum indeholde følgende elementer:

  • 1) Beskrivelse af forsøget, herunder formål, baggrund og forventede resultater.

  • 2) Beskrivelse af evalueringsmetoden.

  • 3) Forsøgets resultater, herunder konklusioner i forhold til opstillede formål for forsøget, effekter for forsøgets eventuelle målgruppe, økonomiske konsekvenser og øvrige positive eller negative virkninger.

Stk. 2 Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om evaluering.

§10 På baggrund af evalueringerne tager kirkeministeren stilling til, om forsøgene skal føre til en revision af gældende ret.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Finansiering

§11 Forsøg efter denne lov finansieres af de menighedsråd, der deltager i forsøg, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Udgifter til forsøg i medfør af § 3, stk. 2 og 3, hvor opgaver, kompetencer og finansiering placeres hos provstiudvalget, afholdes af provstiudvalgskassen. Ved disse forsøg nedsættes ligningen for de menighedsråd, der deltager, tilsvarende som led i den almindelige budgetproces.

Stk. 3 Fællesfonden afholder udgifterne til facilitering af forsøg frem til ministerens godkendelse af forsøget samt til evaluering af forsøg.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§12 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Kirkeministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2022-23.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside