Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 575 af 04. maj 2015,
som ændret ved lov nr. 792 af 04. maj 2021 og lov nr. 1676 af 19. december 2023

§ 4

Femern A/S og A/S Femern Landanlæg kan optage lån og benytte andre finansielle instrumenter til finansiering og refinansiering af projektering, anlæg og drift og andre nødvendige dispositioner med henblik på anlæg og drift af de anlæg, der er nævnt i §§ 1 og 2. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 A/S Femern Landanlæg kan optage lån og benytte andre finansielle instrumenter med henblik på videreudlån til Femern A/S til finansiering og refinansiering af projektering og anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på de anlæg, der er nævnt i § 1.

Stk. 3 Finansministeren kan yde garanti af statskassen for Femern A/S’ forpligtelser vedrørende lån til finansiering og refinansiering af projektering og anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på de anlæg, der er nævnt i § 1.

Stk. 4 Finansministeren kan yde garanti af statskassen for A/S Femern Landanlægs forpligtelser vedrørende lån og andre finansielle instrumenter til finansiering og refinansiering af projektering, anlæg og drift og andre nødvendige dispositioner med henblik på anlæg og drift af de anlæg, der er nævnt i § 2, og til videreudlån til Femern A/S til finansiering og refinansiering af projektering og anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på de anlæg, der er nævnt i § 1.

Stk. 5 Finansministeren kan yde statslige genudlån til Femern A/S til forpligtelser vedrørende finansiering og refinansiering af projektering og anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på de anlæg, der er nævnt i § 1. Genudlån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 6 Finansministeren kan yde statslige genudlån til A/S Femern Landanlæg til forpligtelser vedrørende finansiering og refinansiering af projektering, anlæg og drift og andre nødvendige dispositioner med henblik på anlæg og drift af de anlæg, der er nævnt i § 2, og til videreudlån til Femern A/S til finansiering og refinansiering af projektering og anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på de anlæg, der er nævnt i § 1. Genudlån og videreudlån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv og A/S Femern Landanlæg kan opnå som låntager.

Stk. 7 Femern A/S kan maksimalt optage lån med statsgaranti og statslige genudlån for i alt 69,3 mia. kr. i løbende priser, og indtil anlægget nævnt i § 1 har været i drift i 16 år. Er Femern A/S’ gæld til projektering og anlæg tilbagebetalt, inden anlægget nævnt i § 1 har været i drift i 16 år, skal statsstøtten uanset 1. pkt. ophøre fra tilbagebetalingstidspunktet.

Stk. 8 Femern A/S betaler provision for lån ydet med statsgaranti efter § 1, stk. 1, i lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti og for statslån ydet efter § 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Femern A/S betaler herudover en provision for lån ydet med statsgaranti og statslige genudlån, således at den samlede provision udgør 2 pct. p.a.

Stk. 9 A/S Femern Landanlæg opkræver en provision på 2 pct. p.a. fra Femern A/S for videreudlån ydet efter stk. 4 og 6, jf. stk. 2. For eksisterende lån optaget med statsgaranti og statslån betaler Femern A/S en provision på forskellen mellem 2 pct. p.a. og provisionssatsen fastsat i henholdsvis lov om provision af statslån optaget med statsgaranti og lov om bemyndigelse til optagelse af statslån til A/S Femern Landanlæg.

Stk. 10 Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for de i stk. 1 nævnte selskabers øvrige økonomiske forpligtelser, som selskaberne har påtaget sig i forbindelse med anlæggelsen af anlægsprojektet.