Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 575 af 04. maj 2015,
som ændret ved lov nr. 792 af 04. maj 2021 og lov nr. 1676 af 19. december 2023

§ 2

A/S Femern Landanlæg bemyndiges til at anlægge og drive de danske landanlæg og til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen heraf.

Stk. 2 De danske jernbanelandanlæg består af

  • 1) udbygning af jernbaneanlægget fra Vordingborg til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby på Lolland til en dobbeltsporet jernbane med dertilhørende anlæg,

  • 2) elektrificering og opgradering af jernbanen, så passagertog kan passere med 200 km/t. på strækningen fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby,

  • 3) etablering af en passagervendt station ved Holeby og

  • 4) etablering af en ny jernbanebro over Masnedsund og en enkeltsporet jernbaneklapbro over Guldborgsund.

Stk. 3 Jernbanestrækningen og de anlæg, der omfattes af stk. 2, fremgår af lovens bilag 3.

Stk. 4 Det danske vejlandanlæg består af

  • 1) etablering af en ny bro over Sydmotorvejen ved Lundegårdsvej og

  • 2) gennemførelse af miljømæssige forbedringer af den eksisterende motorvej på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn.

Stk. 5 Transportministeren kan beslutte at nedlægge Sydmotorvejen som hovedlandevej på strækningen mellem tilslutningspunktet for den faste forbindelse og Rødbyhavn, hvis en evaluering efter åbningen af den faste forbindelse viser, at trafikmængden er faldet til et niveau, som trafikalt og funktionsmæssigt er passende til en kommunevej. Hvis strækningen nedklassificeres som statsvej, skal strækningen ombygges til en passende standard.

Stk. 6 Kort over strækningen, som er nævnt i stk. 5, fremgår af lovens bilag 4.

Stk. 7 Transportministeren bemyndiges til ved ibrugtagningen af den nye, opgraderede jernbane, jf. stk. 2, at nedlægge den eksisterende jernbanestrækning fra Rødbyhavn til det punkt, hvor den nye, opgraderede jernbane drejer af mod tunnelåbningen.