Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 575 af 04. maj 2015,
som ændret ved lov nr. 792 af 04. maj 2021 og lov nr. 1676 af 19. december 2023

§ 1

Femern A/S bemyndiges til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst-projektet) og til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen heraf.

Stk. 2 Den faste forbindelse over Femern Bælt består af

  • 1) etablering af en sænketunnel mellem Puttgarden i Tyskland og Rødbyhavn med en kombineret jernbane- og vejforbindelse bestående af en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane og en firesporet motorvej med dertilhørende anlæg og

  • 2) etablering af et nyt landområde placeret på dansk territorium ud for Rødbyhavn.

Stk. 3 Kort over linjeføringen på land, gennem Femern Bælt og i projektområder, jf. stk. 2, nr. 1, fremgår af lovens bilag 1.

Stk. 4 Kort over det nye landområde, jf. stk. 2, nr. 2, fremgår af lovens bilag 2.

Stk. 5 Transportministeren kan fastsætte regler for arealanvendelsen af det i medfør af stk. 2, nr. 2, etablerede landområde, som ikke anvendes til det permanente anlæg. Fysisk planlægning efter lov om planlægning må ikke stride imod regler fastsat efter denne bestemmelse.