Anbringende

Definition af anbringende

Et anbringende er et faktisk eller retligt forhold, som en part i en retssag anfører til støtte for sin påstand. Et faktisk forhold kan eksempelvis være, at modparten har fremsendt et tilbud. Et retligt forhold kan så være, at tilbud efter aftalelovens § 1 er bindende. Retsplejeloven § 348, stk. 2, nr. 4, bestemmer, at stævningen skal indeholde sagsøgers anbringender, mens retsplejelovens § 351, stk. 2, nr. 3 bestemmer, at sagsøgte i sit svarskrift skal anføre sine anbringender.