VE-loven § 45b

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 06. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016 og lov nr. 328 af 28. marts 2023

§ 45b

For elektricitet, der er produceret på anlæg, der producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse, og som ikke er berettiget til pristillæg efter § 45 a, kan klima-, energi- og forsyningsministeren yde et pristillæg pr. kWh, som svarer til meromkostningen ved at anvende biomasse til elproduktion i forhold til en sammenlignelig fossil reference, jf. regler udstedt i medfør af stk. 3. Pristillægget kan ikke overstige et loft på 11 øre pr. kWh, jf. dog stk. 3, 2. pkt. Det er en betingelse for at modtage pristillægget, at anlægget er begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019.

Stk. 2 Pristillæg efter stk. 1 er betinget af klima-, energi- og forsyningsministerens tilsagn. Der kan meddeles tilsagn for op til 4 år. Der kan efter ansøgning meddeles tilsagn for en yderligere periode på op til 4 år. Der kan alene ydes tilsagn om støtte i op til 10 år fra bestemmelsens ikrafttræden.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren udsteder regler om, hvordan pristillægget i stk. 1 fastlægges. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere udstede regler, der ændrer det loft for pristillæg, der er fastsat i stk. 1, 2. pkt.