VE-loven § 56

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02. september 2021,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016, lov nr. 504 af 23. maj 2018, lov nr. 499 af 01. maj 2019, lov nr. 923 af 18. maj 2021, lov nr. 2605 af 28. december 2021, lov nr. 804 af 07. juni 2022, lov nr. 328 af 28. marts 2023, lov nr. 456 af 02. maj 2023, lov nr. 608 af 31. maj 2023 og lov nr. 1788 af 28. december 2023

§ 56

Klima-, energi- og forsyningsministeren udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og anvendelse af biogas, hvortil der ydes pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a-35 f, 36, 37, 38-43, 43 b-43 g, 45 a-47, 49, 50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller anden ydelse.

Stk. 2 Ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg eller andre ydelser som nævnt i stk. 1, og ændringer i ejerskabet skal anmeldes til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og andre ydelser og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1-3, herunder til hvem klima-, energi- og forsyningsministeren med frigørende virkning kan udbetale tilskud til efter §§ 43 b-43 g.