VE-loven § 51

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02. september 2021,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016, lov nr. 504 af 23. maj 2018, lov nr. 499 af 01. maj 2019, lov nr. 923 af 18. maj 2021, lov nr. 2605 af 28. december 2021, lov nr. 804 af 07. juni 2022, lov nr. 328 af 28. marts 2023, lov nr. 456 af 02. maj 2023, lov nr. 608 af 31. maj 2023 og lov nr. 1788 af 28. december 2023

Generelle bestemmelser om fastsættelse af pristillæg, afsætning af VE-elproduktion m.v.
§ 51

Netvirksomhederne indberetter på timebasis til Energinet mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 35 a-35 e36, 37, 38-4343 f, 43 g, 45 a-47, 49 og 50. Energinet fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.

Stk. 2 Energinet fastsætter markedsprisen for elektricitet produceret på anlæggene nævnt i stk. 1 som følger:

  • 1) Markedsprisen for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 35 b-35 e, 37 og 39-41, § 43 f, stk. 1, § 43 g, stk. 1, og § 47 fastsættes på timebasis som day ahead-prisen, jf. stk. 3, for elektricitet i det pågældende område. Til brug for afregning af pristillæg for nettoafregnede egenproducenter af elektricitet fastsættes markedsprisen dog efter regler fastsat i medfør af § 6 g i lov om elforsyning.

  • 2) Markedsprisen for elektricitet fra vindmøller omfattet af §§ 35 a og  38 bortset fra de i nr. 3 nævnte fastsættes på månedsbasis som et vægtet gennemsnit af markedsværdien af den samlede elproduktion fra vindmøller i pågældende område ved day ahead-prisen, jf. stk. 3.

  • 3) Markedsprisen for elektricitet produceret på vindmøller som nævnt i § 38, som er beliggende på søterritoriet m.v., jf. § 25, stk. 1, og er nettilsluttet efter den 31. december 2002, fastsættes på årsbasis som et vægtet gennemsnit af markedsværdien af elproduktionen ved day ahead-prisen, jf. stk. 3.

Stk. 3 Med day ahead-prisen for elektricitet menes den timepris, som en udpeget elektricitetsmarkedsoperatører angiver pr. kilowatt-time på day ahead-markedet for det pågældende område.

Stk. 4 Betaling for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 35 b, 39 og 41§ 43 f, stk. 1, § 43 g, stk. 1, og § 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1, kan ikke overstige de faste afregningspriser, som består af pristillæg og markedsprisen, fastsat i disse bestemmelser. Overstiger markedsprisen den faste afregningspris i en del af en afregningsperiode, modregner klima-, energi- og forsyningsministeren det overstigende beløb ved udbetaling af pristillæg. Overstiger markedsprisen den faste afregningspris i hele afregningsperioden, beregner klima-, energi- og forsyningsministeren et negativt pristillæg, som Energinet modregner ved udbetaling af markedsprisen. Ved manglende adgang til modregning i pristillæg eller markedsprisen, herunder ved fravalg eller ophør af pristillæg eller ved ejerskifte, opkræver klima-, energi- og forsyningsministeren opgjorte negative pristillæg.

Stk. 5 Hvis den fastsatte markedspris for elektricitet produceret på anlæg omfattet af § 37 overstiger de i disse bestemmelser fastsatte samlede beløb for pristillæg og markedspris, beregner Energinet et negativt pristillæg.

Stk. 6 Der beregnes ikke negative pristillæg efter stk. 5 af indtægter, der er opkrævet efter § 2, stk. 2, i lov om et loft over indtægter fra elproduktion.