Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 2

Betalingspligten efter denne lov påhviler producenter, som har indtægter fra salg og levering af elektricitet, der i perioden fra og med den 1. december 2022 til og med den 30. juni 2023 er produceret her i landet, herunder i Danmarks eksklusive økonomiske zone, på produktionsanlæg som defineret i artikel 2, nr. 28, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet, der anvender følgende energikilder, jf. dog § 9:

  • 1) Vindkraft.

  • 2) Solenergi (solvarme og solceller).

  • 3) Geotermisk energi.

  • 4) Vandkraft uden reservoir.

  • 5) Biomassebrændsel (fast eller gasformigt) undtagen biometan.

  • 6) Affald.

  • 7) Atomkraft.

  • 8) Brunkul.

  • 9) Råolieprodukter.

  • 10) Tørv.

Stk. 2 De betalingspligtige skal til statskassen indbetale 90 pct. af det betalingsgrundlag, der efter kapitel 3 opgøres for hver afregningsperiode efter § 10.