VE-loven § 55

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02. september 2021,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016, lov nr. 504 af 23. maj 2018, lov nr. 499 af 01. maj 2019, lov nr. 923 af 18. maj 2021, lov nr. 2605 af 28. december 2021, lov nr. 804 af 07. juni 2022, lov nr. 328 af 28. marts 2023, lov nr. 456 af 02. maj 2023, lov nr. 608 af 31. maj 2023 og lov nr. 1788 af 28. december 2023

§ 55

Udbetaling af pristillæg og andre ydelser for elektricitet omfattet af §§ 35 a-35 e36, 37, 38-43, 43 f, 43 g, 45 a-47, 49 og 50 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. For nettoafregnede egenproducenter af elektricitet foretages udbetaling endvidere efter regler fastsat i medfør af § 6 g i lov om elforsyning.

Stk. 2 Udbetaling af pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a-35 f36, 37, 38-43, 43 b-43 g, 45 a-47, 49, 50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis elproducenten eller tilskudsmodtageren uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller anden ydelse eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Stk. 3 Udbetalingen genoptages, når elproducenten eller tilskudsmodtageren har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg og andre ydelser.