Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 1

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 1

Ved udrykningskørsel forstås kørsel med motorkøretøj under udførelse af politimæssige opgaver, herunder i forbindelse med personbeskyttelse og observation, hvor det skønnes nødvendigt og forsvarligt af hensyn til opgaven at tilsidesætte gældende færdselsregler. Udrykningskørsel skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om udrykningskørsel mv. og reglerne i dette cirkulære.

Stk. 2 Udrykningskørsel skal som udgangspunkt ske under iagttagelse af færdselslovens regler. Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet dog i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge følgende regler i færdselsloven, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om udrykningskørsel mv.:

  • 1) § 4, stk. 1, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, mv.,

  • 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende,

  • 3) kapitel 5 om hastighed, og

  • 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej.