Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 5

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 5 Eftersættelse
§ 12

Ved eftersættelse forstås udrykningskørsel, hvor formålet er at bringe et andet køretøj til standsning.

Stk. 2 Eftersættelse af et andet køretøj må kun foretages, hvis det i den konkrete situation skønnes nødvendigt og forsvarligt for at bringe en forbrydelse til ophør eller for at sikre, at der ikke på ny sker lovovertrædelser af ikke ubetydelig karakter. Vagtchefen/vagtcentralen skal altid underrettes, når der sker eftersættelse. Ved denne underretning skal der gives en beskrivelse af den overtrædelse, som forfølges, så vidt muligt identiteten på det eftersatte køretøj samt andre oplysninger af betydning for eftersættelsen og sagen i øvrigt.

§ 13

Føreren skal inden og under eftersættelsen løbende foretage en konkret vurdering af forholdsmæssigheden mellem den formodede lovovertrædelse og den risiko, som eftersættelsen udgør for politipersonalet, føreren af det eftersatte køretøj og andre trafikanter.

§ 14

Signal til føreren af det eftersatte køretøj om at standse køretøjet gives normalt ved brug af overhalingsblink og eventuelt afviserblink som supplement til udrykningssignalerne.

§ 15

Vagtchefen/vagthavende kan til enhver tid beslutte, at en eftersættelse skal afsluttes og anvendelsen af udrykningssignaler skal stoppes. Føreren af udrykningskøretøjet skal af egen drift afslutte eftersættelsen og stoppe brugen af udrykningssignaler, hvis det findes uforsvarligt at fortsætte eftersættelsen, f.eks. på grund af hastigheden eller andre trafikale omstændigheder, eller hvis eftersættelsen ikke længere skønnes at være nødvendig.