Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 4

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 4 Udrykningskørsel med og uden brug af udrykningssignaler
§ 9

Udrykningskørsel skal som udgangspunkt foretages under brug af udrykningssignaler.

§ 10

Brug af udrykningssignaler kan undlades, såfremt sådan undladelse skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og såfremt omstændighederne i øvrigt, herunder færdselssikkerhedsmæssige forhold, ikke taler væsentligt imod. Det vil f.eks. kunne være tilfældet i følgende situationer:

  • 1) I forbindelse med observation og personbeskyttelse, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler væsentligt imod.

  • 2) Som følge af polititaktiske overvejelser mv., herunder færdselskontrolopgaver og særlige indsatser, hvis formålet med politiforretningen ellers vil forspildes og omstændighederne i øvrigt ikke taler væsentligt imod.

Stk. 2 Ved udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, skal der snarest muligt, og så vidt muligt inden udrykningskørslen iværksættes, ske underretning af vagtchefen/vagtcentralen. De almindelige betingelser for at foretage udrykningskørsel finder anvendelse.

§ 11

I forbindelse med udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler skal føreren altid udvise særlig agtpågivenhed og være opmærksom på, at andre trafikanter ikke har særlig pligt til at holde vejen åben for udrykningskøretøjet, når de ikke har mulighed for at konstatere, at der foretages udrykningskørsel.

Stk. 2 Ved udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler skal vigepligtsreglerne i færdselsloven altid overholdes.

Stk. 3 Fremkørsel i lysreguleret kryds med rødt eller gult lys må kun ske, når føreren med sikkerhed har konstateret, at fremkørslen kan ske uden fare.