Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 6

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 6 Magtanvendelse ved standsning af et eftersat køretøj
§ 16

Hvis det ikke er muligt at bringe et eftersat køretøj til standsning, f.eks. fordi det føres med meget høj hastighed, eller fordi føreren af køretøjet i øvrigt nægter at efterkomme politiets anvisninger, må standsning ved brug af magtmidler, f.eks. skydevåden, kun ske i overensstemmelse med de gældende regler herom.

§ 17

Etablering af vejspærring, f.eks. ved brug af patruljekøretøjer eller andre køretøjer, med henblik på at hindre et eftersat køretøjs videre kørsel eller anvendelse af andre fysiske hindringer, herunder sømmåtter, må kun foretages, såfremt der er begrundet mistanke om, at føreren af det eftersatte køretøj har begået en så alvorlig lovovertrædelse, at det må anses for nødvendigt at standse den pågældende, og det ikke skønnes muligt at bringe køretøjet til standsning på anden måde.

Stk. 2 Forinden iværksættelse af sådanne foranstaltninger skal det involverede politipersonale nøje overveje den risiko, som foranstaltningen indebærer for politipersonalet, for fører og eventuelle passagerer i det eftersatte køretøj samt for andre trafikanter. Iværksættelse af sådanne foranstaltninger må normalt kun ske i samråd med vagtchefen/vagtcentralen.

§ 18

Forsætlig påkørsel af et eftersat køretøj for at standse det må ikke foretages, medmindre der foreligger begrundet mistanke om, at føreren af det eftersatte køretøj har begået en alvorlig lovovertrædelse, og det endvidere skønnes ubetinget nødvendigt at bringe det eftersatte køretøj til øjeblikkelig standsning. En eventuel beslutning om forsætlig påkørsel træffes efter nøje overvejelse af den risiko, som påkørslen udgør for politipersonale, fører og eventuelle passagerer i det eftersatte køretøj samt andre trafikanter.