Børnetilskudsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af børnetilskudsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse nr. 835 af 27. juni 2017

I medfør af § 9, § 10 c, stk. 12, § 10 g, stk. 5, § 11, stk. 2, § 22 a, stk. 2, og § 26 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 674 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Udbetaling af børnetilskud
§ 1

Når det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at børnetilskud udbetales for en kortere periode end et kvartal.

Stk. 2 Hvis det må anses for godtgjort, at børnetilskuddet ikke kommer barnet til gode ved udbetaling efter reglerne i lovens § 8, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at børnetilskuddet skal udbetales til en anden person, en bank eller lignende.

Stk. 3 Hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den person, som et børnetilskud efter lovens §§ 2-4 eller et flerbørnstilskud efter lovens § 10 a udbetales til efter reglerne i lovens § 8, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om, at tilskuddet skal udbetales til en anden person, en bank eller lignende.

Kapitel 2 Forskudsvis udbetaling af børnebidrag
§ 2

Inden første udbetaling af bidragsforskud skal bidragsmodtageren orienteres om betingelserne for at få bidrag udbetalt forskudsvis. Bidragsmodtageren skal desuden orienteres om, at Udbetaling Danmark skal underrettes, hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for den fortsatte udbetaling af bidrag.

§ 3

Ved hver udbetaling af bidragsforskud skal Udbetaling Danmark gøre bidragsmodtageren opmærksom på oplysningspligten efter børnetilskudslovens § 24.

§ 4

Bidragsforskud udbetales herefter på grundlag af de oplysninger, der er afgivet før første udbetaling, indtil Udbetaling Danmark modtager oplysninger om forandringer, der medfører ændring eller bortfald af bidraget.

§ 5

Er der i en periode ikke udbetalt bidrag forskudsvis, skal bidragsmodtageren på ny indgive ansøgning herom.

Kapitel 3 Administration ved Udbetaling Danmarks vurdering af enlig forsørgerstatus
§ 6

Udbetaling Danmark anmoder en gang årligt modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, og § 3, om en skriftlig bekræftelse af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Bekræftelsen skal være Udbetaling Danmark i hænde senest en måned efter, at Udbetaling Danmark har anmodet modtageren herom.

Stk. 2 Har Udbetaling Danmark ikke modtaget bekræftelsen indenfor den i stk. 1 nævnte tidsfrist, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om, at udbetalingen af børnetilskud, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, og § 3, ophører fra det følgende kvartal. Udbetaling Danmark kan dog kun lade udbetalingen ophøre, hvis modtageren ikke har afgivet bekræftelsen indenfor en af Udbetaling Danmark fastsat frist efter, at en påmindelse herom er kommet frem til modtageren. Påmindelsen skal være afgivet efter udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3 Når Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ophør af udbetalingen af børnetilskud efter stk. 2, skal modtageren have meddelelse herom i så god tid, at modtageren kan nå at reagere inden påbegyndelsen af det kvartal, hvor udbetalingen ophører.

Stk. 4 Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

§ 7

I forbindelse med den årlige anmodning om bekræftelse af status som enlig forsørger, jf. § 6, undersøger Udbetaling Danmark via folkeregistret, om der ud over modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse.

Stk. 2 Hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på modtagerens adresse, skal Udbetaling Danmark bede modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, jf. lovens § 2, stk. 2. Medmindre modtageren afgiver sådanne oplysninger, at Udbetaling Danmark finder, at betingelsen om at være enlig forsørger er opfyldt, lægges det til grund, at modtageren ikke er enlig forsørger.

§ 8

Hvis Udbetaling Danmark i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, må Udbetaling Danmark anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, der kan ændre Udbetaling Danmarks opfattelse.

Kapitel 4 Ophævelse af bestemmelser om dansk indfødsret, ophold og bopæl i Danmark
§ 9

Kravet om dansk indfødsret og bopæl i Danmark efter lovens § 5, stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt., og nr. 5, ophæves for personer, der efter overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under ophold i en anden stat. Kravet om, at barnet skal opholde sig her i landet efter lovens § 5, stk. 1, nr. 2, anses for opfyldt for de i 1. pkt. nævnte personer, hvis barnet opholder sig i en stat, hvor den pågældende overenskomst finder anvendelse.

Stk. 2 Kravet om dansk indfødsret efter lovens § 5, stk. 1, nr. 1, ophæves for personer, der tager bopæl her i landet, i det omfang de efter en overenskomst med en anden stat er omfattet af bestemmelser om ligebehandling med danske statsborgere.

§ 10

Kravet om fast bopæl her i landet i en sammenhængende periode af 3 år efter lovens § 12, stk. 2, 2. pkt., ophæves for personer, der er flyttet hertil fra et andet nordisk land, og som er omfattet af art. 11, stk. 1, i Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester. Det samme gælder for personer omfattet af andre overenskomster, der giver ret til ligebehandling med danske statsborgere med hensyn til retten til forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Kapitel 5 Periodeopdelt efterregulering af supplerende børnetilskud
§ 11

Ved efterregulering, hvor retten til supplerende børnetilskud er indtrådt eller ophørt, eller forsørgelsesforholdene er ændret indenfor kalenderåret, opgøres den faktiske indtægt for de måneder af året, hvor ansøger har været berettiget til supplerende børnetilskud på samme grundlag, og omregnes forholdsvis til en årsindtægt.

Stk. 2 Den faktiske indtægt for en ydelsesperiode, jf. stk. 1, opgøres således:

  • 1) Indkomst for en lønperiode, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som ligger inden for ydelsesperioden, medregnes i indtægten. Ligger en del af lønperioden uden for ydelsesperioden, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i lønperioden, så kun indkomst i kalenderdagene inden for ydelsesperioden medregnes i indtægten. Omfatter lønperioden mere end ét støtteår, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i hvert støtteår, så kun indkomst, der henhører til samme støtteår, medregnes i indtægten.

  • 2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt på kalendermånederne i det ydelsesår, hvor indkomsten er skattepligtig, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister, hvorefter kun indkomst i kalendermånederne inden for ydelsesperioden medregnes i indtægten.

Stk. 3 For hver ydelsesperiode, hvor den faktiske indtægt afviger med mere end 10 pct. fra den indtægt, der har været lagt til grund ved beregning af supplerende børnetilskud i kalenderåret, opgøres det for meget eller for lidt udbetalt tilskud. Hvis summen af for meget eller for lidt udbetalt tilskud for ydelsesperioderne efter 1. pkt. er større end 100 kr., skal beløbet henholdsvis tilbagebetales eller efterbetales.

Kapitel 6 Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til uddannelsessøgende
§ 12

Hvis tilbagebetalingskrav efter lovens § 10 c, stk. 11, 2. pkt., og § 10 g, stk. 4, 2. pkt. sker ved opkrævning, anvendes reglerne om Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser på eget sagsområde i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 13

Afgår et barn, der har været afgørende for retten til tilskud efter lovens § 10 c eller § 10 d, ved døden, bortfalder tilbagebetalingskrav for eventuelt skyldigt tilskud efter lovens § 10 c, stk. 11, 2. pkt., og § 10 g, stk. 4, 2. pkt.

Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 1, stk. 3, finder anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet fra den 10. juni 2017.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 790 af 25. juni 2014 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ophæves.

Stk. 4 Denne bekendtgørelses § 12 finder anvendelse for tilbagebetalingskrav, hvor afgørelsen om tilbagebetaling er truffet den 1. marts 2014 eller senere. Denne bekendtgørelses § 13 finder anvendelse, hvor opgørelsen af skyldigt tilskud efter lovens § 10 c, stk. 11, 2. pkt., og § 10 g, stk. 4, 2. pkt., er foretaget den 1. marts 2014 eller senere.

Stk. 5 § 11 i bekendtgørelse nr. 916 af 14. september 2012 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag finder fortsat anvendelse for tilbagebetalingskrav, hvor afgørelsen om tilbagebetaling er truffet før den 1. marts 2014.