Bilbogsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af bilbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse nr. 1213 af 25. oktober 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 1639 af 29. juni 2021

I medfør af § 42 e, stk. 3, § 42 f, stk. 4, § 50, stk. 1, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret ved lov nr. 539 af 8. juni 2006, og § 15, stk. 16, i lov nr. 539 af 8. juni 2006, som ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Almindelige betingelser (BIL)
 • bilag 2 Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV BIL)
Kapitel 1 Bilbogen
§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for motorkøretøjer, der er omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 a, herunder busser, person-, last- og varebiler og motorcykler mv., samt for påhængs- og sættevogne til biler og for campingvogne.

§ 2

Digitale dokumenter, der anmeldes til tinglysning i bilbogen, skal være forsynet med digital signatur.

§ 3

Anmeldelse af et dokument vedrørende et motorkøretøj stilles i kø, hvis der på anmeldelsestidspunktet behandles en anden anmeldelse vedrørende samme motorkøretøj. Den senere modtagne anmeldelse behandles, når den tidligere anmeldelse er færdigbehandlet.

Stk. 2 Kan et digitalt dokument ikke tinglyses med det samme, giver Tinglysningsretten anmelderen meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen hertil og om det forventede tinglysningstidspunkt, jf. tinglysningslovens § 42 f, stk. 1, jf. § 14, stk. 4.

§ 4

Ørebeløb angives ikke i bilbogen.

§ 5

Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3 Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

Kapitel 2 Dokumenter mv.
§ 6

Digitale dokumenter kan anmeldes til tinglysning enten på Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

§ 7

Et dokument kan tinglyses på flere køretøjer.

§ 8

Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.

§ 9

Dokumentet skal indeholde oplysninger om person- eller CVR-nummer på de berettigede og forpligtede ifølge dokumentet. Er den berettigede eller forpligtede en enkeltmandsvirksomhed, angives både person- og CVR-nummer. Har den berettigede eller forpligtede ikke et person- eller CVR-nummer, skal dokumentet indeholde oplysninger om den pågældendes navn og adresse.

Stk. 2 Dokumentet skal indeholde oplysninger om stelnummer, mærke (dvs. fabrikat, model og modelvariant) samt eventuelt registreringsnummer. Hvis det er nødvendigt, kan der anføres en yderligere beskrivelse af køretøjet.

Kapitel 3 Pantebreve
§ 10

Pantebreve, bortset fra retspant og underpant i ejerpantebreve, skal ud over oplysningerne i §§ 8 og 9 indeholde oplysninger om:

 • 1) Hovedstolen med angivelse af valuta.

 • 2) Rente og rentevilkår.

 • 3) Betalingsvilkår for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

 • 4) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve, oplysning om, hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler.

 • 5) Oplysning om foranstående hæftelser, som respekteres.

Stk. 2 Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i bilbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

Stk. 3 Pantebrevet kan endvidere indeholde oplysninger om meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

§ 11

Indeholder et pantebrev en bestemmelse om respekt af fremtidig hæftelse, skal dokumentet indeholde oplysning om den fremtidige hæftelses kreditor, hovedstol, valuta, rente og låntypen.

§ 12

Pantebreve, bortset fra retspant og underpant i ejerpantebreve, skal indeholde ”Almindelige betingelser (BIL)”, jf. bilag 1. Dog skal det pantstiftende dokument ved tinglysning af skadesløsbreve indeholde ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV BIL)”, jf. bilag 2.

§ 13

Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser.

Stk. 2 Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under ”særlige bestemmelser”. Nr. 2, sidste pkt., og nr. 7 a i ”Almindelige betingelser (BIL)” kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 h, jf. 42 a, stk. 3.

Kapitel 4 Ejendomsforbehold
§ 14

Anmeldelse om ejendomsforbehold skal ud over oplysningerne i §§ 8 og 9 indeholde oplysninger om:

 • 1) Det lånte beløb.

 • 2) Rente.

 • 3) Kreditaftalens anslåede løbetid angivet i måneder.

 • 4) Oplysning om foranstående hæftelser, som respekteres.

§ 15

Anmeldelsen om ejendomsforbehold kan indeholde oplysning om meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

Kapitel 4 a Rekonstruktion
§ 15a

En afgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling skal anmeldes til tinglysning af skifteretten, når rekonstruktøren meddeler skifteretten, at skyldneren ejer et motorkøretøj.

Kapitel 5 Påtegning og underpant mv.
§ 16

En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation.

Stk. 2 Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning skal påtegningen endvidere indeholde oplysninger som anført i §§ 8 og 9.

Stk. 3 Anmeldes flere påtegninger vedrørende samme tinglysningsobjekt (motorkøretøj eller rettighed) samtidig, behandles påtegningerne i den rækkefølge, de er indeholdt i anmeldelsen. Afvises en påtegning, vil alle påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet.

§ 17

Tinglysning af underpantsætning af et pantebrev sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

Stk. 2 Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

Stk. 3 Indeholder påtegningen oplysninger om underpantsætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

Stk. 4 Ændres pantebrevets hovedstol, medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

Stk. 5 Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

Stk. 6 Et dokument vedrørende panteret inden for et ejerpantebrevs ramme skal desuden angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme. Et dokument vedrørende underpant i et ejerpantebrev skal alene angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme.

§ 18

Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 7.

§ 19

Tinglysning af overdragelse af et ejendomsforbehold sker ved påtegning på anmeldelsen af ejendomsforbeholdet.

Stk. 2 Ved tinglysning af overdragelse af et ejendomsforbehold skal der ske konvertering efter reglerne i kapitel 7.

Kapitel 6 Adgang til oplysninger i bilbogen mv.
§ 20

Anmodning om oplysninger fra og udskrift af bilbogen skal angive det pågældende køretøjs stelnummer eller debitors eller købers CVR-nummer eller navn og personnummer eller navn og fødselsdato. Dog skal en anmodning om udskrift altid indeholde oplysning om stelnummer.

§ 21

Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. skal ud over de oplysninger, der er anført i § 20, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 2 Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 1 kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 22

Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når der disponeres i tinglysningsmæssig henseende over et motorkøretøj.

Stk. 2 Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre et eller flere bestemte motorkøretøjer.

Stk. 3 Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

Stk. 4 Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

Stk. 5 Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

Kapitel 7 Konvertering af papirbaserede dokumenter
§ 23

Tinglysning af påtegning på et papirbaseret dokument kan ske, når det pågældende dokument er konverteret til et digitalt dokument.

Stk. 2 Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede dokumenter, jf. dog stk. 6.

Stk. 3 Anmodning om konvertering af et papirbaseret dokument skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten.

Stk. 4 En anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indeholde oplysning om, hvorvidt konverteringen af det pågældende pantebrev er nødvendig for tinglysning af en påtegning på pantebrevet. Tinglysningsretten kan udarbejde en særlig blanket, der skal anvendes ved fremsendelse af anmodningen.

Stk. 5 Ved anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal det originale dokument indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 6 Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

§ 24

Ved konvertering af ejerpantebreve skal Tinglysningsretten have meddelelse om, hvorvidt der består rettigheder over ejerpantebrevet, samt om rettighedernes indbyrdes placering i prioritetsordenen. Rettigheder over det papirbaserede pantebrev registreres som underpant i det digitale pantebrev.

Stk. 2 Ihændehaveren af et ejerpantebrev, der skal konverteres, har pligt til at medvirke til gennemførelsen af en konvertering af pantebrevet, når pantsætteren eller andre rettighedshavere anmoder herom. Ihændehaveren skal oplyse om eventuelle andre rettighedshavere, hvis anmodningen fremsættes af en sekundær rettighedshaver.

§ 25

Tinglysningsretten giver meddelelse om konvertering til den, som har indsendt det papirbaserede dokument til konvertering.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 26

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2010.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 2. maj 2011.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 304 af 10. maj 1993 ophæves.