14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol

Bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol

I medfør af § 122 a, stk. 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 693 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:

Idet stk. 2 i § 1 er ophævet, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1659 af 18/12 2018, skal henvisningerne være til stk. 2 og stk. 3 i stedet for til stk. 3 og stk. 4.

§1 Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af vejmyndigheden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 De kommunale vejmyndigheder kan ikke varetage kontrollen uden Vejdirektoratets tilladelse.

Stk. 3 Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.

§2 Pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal ske ved en skriftlig meddelelse, som indeholder oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§3 Afgifter pålagt af vejmyndigheden opkræves af vejmyndigheden og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§4 Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunale vejmyndigheder i henhold til tilladelse efter § 1, stk. 3, fordeles ligeligt mellem Rigspolitiet og den vejmyndighed, der udfører kontrollen, jf. dog stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som tilsiger en anden fordeling, og dette konkret aftales mellem transport-, bygnings- og boligministeren og vejmyndigheden.

Stk. 2 Indtægter fra standsnings- og parkeringsafgifter pålagt udenlandsk indregistrerede køretøjer tilfalder den vejmyndighed, som udfører kontrollen, når sådanne indtægter først er modtaget efter gennemførsel af rykkerprocedure.

§5 Kommunale vejmyndigheder som udfører parkeringskontrol, jf. § 1, stk. 1, indsender hvert år inden 1. april en opgørelse til Vejdirektoratet over antallet af pålagte afgifter i det foregående år.

Stk. 2 Den opgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

  • 1) Det samlede antal pålagte afgifter.

  • 2) Antallet af afgifter, der er fremført indsigelser mod.

  • 3) Antallet af afgifter, der er frafaldet af vejmyndigheden som følge af fremførte indsigelser.

  • 4) Antallet af afgifter, der er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol ophæves.

profile photo
Profilside