Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018

I medfør af § 122 a, stk. 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 693 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:
§ 1

Idet stk. 2 i § 1 er ophævet, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1659 af 18/12 2018, skal henvisningerne være til stk. 2 og stk. 3 i stedet for til stk. 3 og stk. 4. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af vejmyndigheden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 De kommunale vejmyndigheder kan ikke varetage kontrollen uden Vejdirektoratets tilladelse.

Stk. 3 Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.

§ 2

Pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal ske ved en skriftlig meddelelse, som indeholder oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3

Afgifter pålagt af vejmyndigheden opkræves af vejmyndigheden og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 4

Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunale vejmyndigheder i henhold til tilladelse efter § 1, stk. 3, fordeles ligeligt mellem Rigspolitiet og den vejmyndighed, der udfører kontrollen, jf. dog stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som tilsiger en anden fordeling, og dette konkret aftales mellem transport-, bygnings- og boligministeren og vejmyndigheden.

Stk. 2 Indtægter fra standsnings- og parkeringsafgifter pålagt udenlandsk indregistrerede køretøjer tilfalder den vejmyndighed, som udfører kontrollen, når sådanne indtægter først er modtaget efter gennemførsel af rykkerprocedure.

§ 5

Kommunale vejmyndigheder som udfører parkeringskontrol, jf. § 1, stk. 1, indsender hvert år inden 1. april en opgørelse til Vejdirektoratet over antallet af pålagte afgifter i det foregående år.

Stk. 2 Den opgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

  • 1) Det samlede antal pålagte afgifter.

  • 2) Antallet af afgifter, der er fremført indsigelser mod.

  • 3) Antallet af afgifter, der er frafaldet af vejmyndigheden som følge af fremførte indsigelser.

  • 4) Antallet af afgifter, der er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol ophæves.