Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

§ 4

Der kan ydes basistilskud til dækning af institutionens rimelige driftsudgifter, herunder:

  • 1) Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler i øvrigt.

  • 2) Et rimeligt honorar til lederen af institutionen og efter omstændighederne til rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis.

  • 3) Rimelig løn til eventuelt kontorpersonale.

  • 4) Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til uddannelse af rådgivere.

  • 5) Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed.

Stk. 2 Der kan kun ydes basistilskud til udgifter, der afholdes i det pågældende finansår.

Stk. 3 Ved beregning af basistilskuddet lægges der vægt på institutionens budget for det pågældende finansår sammenholdt med regnskabet for det foregående finansår.

Stk. 4 Der kan ved beregningen af, hvad der udgør en rimelig driftsudgift, lægges vægt på forholdet mellem størrelsen af det ydede tilskud til institutionens driftsudgifter og omfanget af den ydede retshjælp i det foregående finansår.

Stk. 5 Såfremt en advokatvagt eller et retshjælpskontor modtager tilskud fra Justitsministeriet, som ikke er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse, fradrages dette tilskud i de udgifter, der er omfattet af stk. 1, før basistilskud beregnes. Det samme gør sig gældende for eventuelle uforbrugte tilskud, jf. § 8.

Stk. 6 Såfremt ansøgningerne om basistilskud til dækning af udgifter, der er omfattet af stk. 1, overstiger 82,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af basistilskud til de advokatvagter og retshjælpskontorer, hvis tilskudsberettigede udgifter overstiger 25.000 kr.