Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

I medfør af § 323, stk. 7, og § 324 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilskudsberettigede retshjælpskontorer og advokatvagter
§ 1

Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at retshjælpskontoret opfylder følgende betingelser:

 • 1) Retshjælpens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

 • 2) Retshjælpen skal være ledet af en fagligt kvalificeret person.

 • 3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

 • 4) Rådgivning på trin 1 må ikke begrænses til visse sagsområder.

 • 5) Rådgivning udover trin 1 skal mindst omfatte de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

 • 6) Rådgivning på trin 1 skal være åben for alle. Rådgivning på trin 2 og 3 skal som minimum være åben for alle, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

 • 7) Retshjælpen skal ydes af rådgivere, der er tilstrækkeligt kvalificerede.

 • 8) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten. Der kan dog for rådgivning ud over trin 1 opkræves et honorar, som ikke overstiger det beløb, der opkræves i forbindelse med behandlingen af forbrugersager i Forbrugerklagenævnet.

 • 9) Retshjælpen skal normalt have åbent mindst én gang om ugen, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område. Det kan herved inddrages, om retshjælpskontoret etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

§ 2

Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at advokatvagten opfylder følgende betingelser:

 • 1) Advokatvagtens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

 • 2) Rådgivningen må ikke begrænses til visse sagsområder.

 • 3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

 • 4) Rådgivningen skal være åben for alle.

 • 5) Rådgivningen skal ydes af advokater eller advokatfuldmægtige, der ikke modtager vederlag.

 • 6) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten.

 • 7) Advokatvagten skal normalt have åbent mindst to gange om måneden, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område. Det kan herved inddrages, om advokatvagten etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

Tilskuddets beregning
§ 3

Tilskud til retshjælpskontorer kan ydes som basistilskud, aktivitetstilskud og udligningstilskud. Tilskud til advokatvagter kan ydes som basistilskud og udligningstilskud.

Stk. 2 Den samlede retshjælpspulje anvendes med 82,5 % til basistilskud, 5 % til aktivitetstilskud og maksimalt 12,5 % til udligningstilskud. Eventuelt overskydende midler fra udligningspuljen udbetales som basistilskud.

§ 4

Der kan ydes basistilskud til dækning af institutionens rimelige driftsudgifter, herunder:

 • 1) Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler i øvrigt.

 • 2) Et rimeligt honorar til lederen af institutionen og efter omstændighederne til rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis.

 • 3) Rimelig løn til eventuelt kontorpersonale.

 • 4) Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til uddannelse af rådgivere.

 • 5) Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed.

Stk. 2 Der kan kun ydes basistilskud til udgifter, der afholdes i det pågældende finansår.

Stk. 3 Ved beregning af basistilskuddet lægges der vægt på institutionens budget for det pågældende finansår sammenholdt med regnskabet for det foregående finansår.

Stk. 4 Der kan ved beregningen af, hvad der udgør en rimelig driftsudgift, lægges vægt på forholdet mellem størrelsen af det ydede tilskud til institutionens driftsudgifter og omfanget af den ydede retshjælp i det foregående finansår.

Stk. 5 Såfremt en advokatvagt eller et retshjælpskontor modtager tilskud fra Justitsministeriet, som ikke er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse, fradrages dette tilskud i de udgifter, der er omfattet af stk. 1, før basistilskud beregnes. Det samme gør sig gældende for eventuelle uforbrugte tilskud, jf. § 8.

Stk. 6 Såfremt ansøgningerne om basistilskud til dækning af udgifter, der er omfattet af stk. 1, overstiger 82,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af basistilskud til de advokatvagter og retshjælpskontorer, hvis tilskudsberettigede udgifter overstiger 25.000 kr.

§ 5

Ved beregning af aktivitetstilskud lægges der vægt på omfanget af den retshjælp, retshjælpskontoret har ydet i det foregående finansår. For så vidt angår retshjælp på trin 2 og 3, lægges der kun vægt på omfanget af retshjælp til sager, der emnemæssigt er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3, og som er ydet til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3. Rådgivning på trin 2 og 3 vægtes dobbelt i forhold til rådgivning på trin 1. Beregningen foretages på baggrund af retshjælpskontorets årsberetning.

Stk. 2 Har retshjælpskontoret ikke opgjort omfanget af den ydede retshjælp i overensstemmelse med stk. 1, modtager retshjælpskontoret ikke aktivitetstilskud.

Stk. 3 Det udbetalte aktivitetstilskud skal anvendes i overensstemmelse med retshjælpskontorets formål og drift.

§ 6

Udligningstilskud ydes til advokatvagter og retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettigede, jf. §§ 1-2, såfremt den enkelte institutions beregnede basistilskud for det pågældende år er enten 10.000 kr. eller 10 % lavere end summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år.

Stk. 2 Udligningstilskuddet kan maksimalt udgøre differencen mellem summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år, og institutionens beregnede basistilskud efter § 4.

Stk. 3 Såfremt det samlede udligningsbeløb, jf. stk. 1 og stk. 2, overstiger 12,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af udligningstilskud til samtlige berettigede institutioner.

§ 7

Det samlede tilskud i henhold til § 3 kan ikke overstige det ansøgte beløb.

§ 8

Tilskud, der ikke er anvendt fuldt ud ved finansårets udløb, skal tilbagebetales til Civilstyrelsen. Hvis institutionen ikke foretager tilbagebetaling, fradrager Civilstyrelsen ved institutionens efterfølgende ansøgning om tilskud beløbet i udgifter omfattet af § 4, stk. 1, før basistilskud beregnes.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse på tilskud udbetalt af Civilstyrelsen, og kun hvis det uforbrugte beløb overstiger 50.000 kr.

Vilkår
§ 9

Tilskud ydes på følgende vilkår:

 • 1) Ændringer i vedtægterne og i institutionens forhold, der kan have betydning for tilskuddet, skal indberettes løbende til Civilstyrelsen.

 • 2) Institutionen skal udarbejde en årsberetning og et særskilt regnskab vedrørende tilskuddet fra Civilstyrelsen. Årsberetning og regnskab skal efter regnskabsårets udløb indsendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Årsberetningen og regnskabet skal indsendes, uanset om der søges om tilskud eller ej. Årsberetningen skal, uanset tilskuddets størrelse og uanset om institutionen er et retshjælpskontor eller en advokatvagt, indeholde oplysninger om antallet af rådgivninger og institutionens aktivitetsniveau i øvrigt.

 • 3) Modtagere af tilskud på under 250.000 kr. skal aflægge et regnskab, der viser budget- og regnskabsposter i sammenhæng. Den ansvarlige skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Civilstyrelsen kan stille krav om revision.

 • 4) Modtagere af tilskud på 250.000 kr. eller derover skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven (regnskabsklasse A). Ikke-erhvervsdrivende fonde skal dog aflægge regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012 om fonde og visse foreninger. Regnskabet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014 om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse, der viser regnskabstal for det foregående regnskabsår og budgettal for regnskabsåret. Opgørelsen skal opstilles, så der er sammenlignelighed mellem regnskabs- og budgettal.

 • 5) Civilstyrelsen skal have adgang til at gennemse regnskaberne, ligesom styrelsen skal have adgang til i øvrigt at kræve oplysninger fra institutionen, der kan have betydning for, om institutionen er berettiget til det ydede tilskud.

Ansøgning om tilskud
§ 10

Ansøgning om tilskud skal være Civilstyrelsen i hænde inden den 1. marts i det pågældende finansår. Med ansøgningen skal vedlægges budget for det pågældende finansår samt regnskab og årsberetning for det foregående år.

Stk. 2 Civilstyrelsen træffer afgørelse om tilskud inden den 1. maj i det pågældende finansår.

Tilbagekaldelse af godkendelsen
§ 11

Institutionen skal til enhver tid opfylde betingelserne i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 9 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Opfylder institutionen ikke betingelserne i bestemmelserne nævnt i stk. 1, tilbagekalder Civilstyrelsen godkendelsen.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2012 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter ophæves.