Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 32

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 32

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen skal virksomheden afgive erklæring vedrørende opfyldelsen af samtlige af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 Senest 20 arbejdsdage efter udløbet af 1.-3. kvartal skal virksomheden på skemaer udarbejdet af Finanstilsynet indberette oplysninger til brug for Finanstilsynets kontrol af, om kravene i §§ 7, 9, 10, 13, 15, 17, 25, 26 og 28 er opfyldt. Indberetning for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. Skemaerne er tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 3 Indberetningerne skal ske på maskinlæsbart eller elektronisk medium og skal være godkendt af virksomhedens direktion.