Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Renterisiko på fondsbeholdningen m.m.
§ 28

Renterisikoen på virksomhedens aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster eksklusiv de i § 23, stk. 1, nævnte må ikke overstige 8 pct. af virksomhedens basiskapital.

Stk. 2 Ved den i stk. 1 nævnte renterisiko forstås en opgørelse af ændringen i nutidsværdi, når markedsrenten ændres med ét procentpoint. Beregningen foretages både for markedsrenten plus ét procentpoint og for markedsrenten minus ét procentpoint. Renterisikoen er herefter det af de to resultater, hvor nutidsværdien ved en ændring af markedsrenten med ét procentpoint er udtryk for en forringelse af nutidsværdien i forhold til nutidsværdien ved markedsrenten.

Stk. 3 Ved beregningen af renterisikoen efter stk. 2 finder de i § 26, stk. 3 og 4, nævnte opgørelseskrav anvendelse.