Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Optionsrisiko
§ 10

Risici i forbindelse med afdækning af betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer i et register, en serie med seriereservefond, en gruppe af serier med fælles seriereservefond eller et kapitalcenter må alene forekomme i begrænset omfang, jf. stk. 2-4, og løbetidsmismatch mellem betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer og afdækkende optioner i et register, en serie med seriereservefond, en gruppe af serier med fælles seriereservefond eller et kapitalcenter må alene forekomme i begrænset omfang.

Stk. 2 Optionsrisikoen måles ved risikoparameteren vega og opgøres som det største tab i nutidsværdien af betalingsforskelle opgjort i henhold til § 6, som følge af to forskellige antagelser for udviklingen af volatilitetsstrukturen, jf. stk. 3.

Stk. 3 Optionsrisikoen opgøres under følgende antagelser for udviklingen af volatilitetsstrukturen:

  • 1) En stigning i volatilitetsstrukturen på ét procentpoint.

  • 2) Et fald i volatilitetsstrukturen på ét procentpoint.

Stk. 4 Den opgjorte optionsrisiko i henhold til stk. 3 må ikke overstige følgende:

  • 1) 5 pct. af overdækningen for pengeinstitutter.

  • 2) 0,5 pct. af solvenskravet tillagt 1 pct. af yderligere overdækning for realkreditinstitutter.

  • 3) 0,5 pct. af solvenskravet tillagt 1 pct. af yderligere overdækning for et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 5 Ved den i stk. 2 nævnte optionsrisiko forstås summen af optionsrisikoen opgjort for hver valuta, hvori virksomheden har betalingsforskelle. Virksomheden kan ikke foretage modregning af optionsrisici hidrørende fra forskellige valutaer.

Stk. 6 Uanset stk. 5 kan virksomheden modregne optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i euro med optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 pct. af optionsrisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste opgjorte optionsrisiko.

Stk. 7 Ved opgørelsen af optionsrisikoen i henhold til stk. 2 kan virksomheden benytte interne modeller. Finanstilsynet kan over for virksomheden fastsætte krav til sådanne interne modeller.