Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Særlige regler for realkreditinstitutter
§ 13

Renterisikoen på realkreditinstituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster eksklusiv § 6 må ikke overstige 8 pct. af realkreditinstituttets basiskapital.

Stk. 2 Ved den i stk. 1 nævnte renterisiko forstås renterisikoen opgjort i henhold til § 7, stk. 1, 2 og 6-8.