Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Stresstests
Renterisiko
§ 7

Renterisikoen opgøres som det største tab i nutidsværdi af betalingsforskelle opgjort i henhold til § 6, som følge af seks forskellige antagelser for udviklingen af rentestrukturen, jf. stk. 2 og 4.

Stk. 2 Renterisikoen opgøres under følgende antagelser for udviklingen af rentestrukturen:

 • 1) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter forøges med ét procentpoint.

 • 2) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter formindskes med ét procentpoint.

Stk. 3 Den opgjorte renterisiko i henhold til stk. 2 må ikke overstige følgende:

 • 1) 10 pct. af overdækningen for pengeinstitutter.

 • 2) 1 pct. af solvenskravet tillagt 2 pct. af yderligere overdækning for realkreditinstitutter.

 • 3) 1 pct. af solvenskravet tillagt 5 pct. af yderligere overdækning for et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 4 Renterisikoen opgøres under følgende antagelser for udviklingen af rentestrukturen:

 • 1) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter forøges med mindst 2,5 procentpoint.

 • 2) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter formindskes med mindst 2,5 procentpoint.

 • 3) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter forøges med ét procentpoint indtil 3 måneders løbetid, en parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter formindskes med ét procentpoint over 10 års løbetid, og en kontinuert, proportional forskydning af rentestrukturen i intervallet mellem 3 måneders og 10 års løbetid.

 • 4) En parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter formindskes med ét procentpoint indtil 3 måneders løbetid, en parallelforskydning af rentestrukturen, hvorved alle renter forøges med ét procentpoint over 10 års løbetid, og en kontinuert, proportional forskydning af rentestrukturen i intervallet mellem 3 måneders og 10 års løbetid.

Stk. 5 Den opgjorte renterisiko i henhold til stk. 4 må ikke overstige følgende:

 • 1) 100 pct. af overdækningen for pengeinstitutter.

 • 2) 5 pct. af solvenskravet tillagt 10 pct. af yderligere overdækning for realkreditinstitutter.

 • 3) 5 pct. af solvenskravet tillagt 10 pct. af yderligere overdækning for et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 6 Ved den i stk. 2 og 4 nævnte renterisiko forstås summen af renterisikoen opgjort for hver valuta, hvori virksomheden har betalingsforskelle. Virksomheden kan ikke foretage modregning af renterisici hidrørende fra forskellige valutaer.

Stk. 7 Uanset stk. 6 kan virksomheden modregne renterisiko som følge af betalingsforskelle i euro med renterisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 pct. af renterisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste opgjorte renterisiko.

Stk. 8 Ved opgørelsen af renterisikoen i henhold til stk. 2 og 4 kan virksomheden benytte interne modeller. Finanstilsynet kan over for virksomheden fastsætte krav til sådanne interne modeller.