Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 31

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 31

Retten til dagpenge efter § 26 for et medlem, der ikke opfylder sprogkravet i § 30, er betinget af, at medlemmet opfylder et tilknytningskrav. Tilknytningskravet er opfyldt, hvis et fuldtidsforsikret medlem har fået indberettet sammenlagt mindst 600 løntimer til indkomstregisteret og et deltidsforsikret medlem har fået indberettet mindst 400 løntimer til indkomstregisteret i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder. Tilknytningskravet opgøres efter reglerne for genoptjening af retten til dagpenge, jf. kapitel 3. Perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse efter § 53, stk. 9, nr. 4, i loven, kan dog ikke medregnes til at opfylde tilknytningskravet.

Stk. 2 Beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz og Storbritannien kan medregnes til at opfylde tilknytningskravet i stk. 1. Det er et krav for at kunne medregne beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz og Storbritannien, at et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 24 måneder og efter tilbagekomsten til Danmark har fået indberettet mindst 150 løntimer til indkomstregisteret på baggrund af beskæftigelse i Danmark og et deltidsforsikret medlem har fået indberettet mindst 100 løntimer til indkomstregisteret på baggrund af beskæftigelse i Danmark. Dokumentation for beskæftigelse i et andet EØS-land, Schweiz og Storbritannien sker efter § 32.

Stk. 3 Tilknytningskravet skal være opfyldt ved indplaceringen i en dagpengeperiode på baggrund af en gennemført uddannelse efter lovens § 54.