Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

Kapitel 3 Genoptjening af retten til dagpenge
Opfyldelse af beskæftigelseskravet
§ 12

Genoptjening af ret til dagpenge for et medlem, der er indplaceret i dagpengeperioden, er betinget af, jf. dog stk. 4, at medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 21,

 • 1) som fuldtidsforsikret har haft mindst 1.924 løntimer, jf. § 3, eller

 • 2) som deltidsforsikret har haft mindst 1.258 løntimer, jf. § 3.

Stk. 2 For et medlem, der aktuelt modtager dagpenge, sker opgørelse efter stk. 1 løbende.

Stk. 3 Løntimer, der er indberettet forud for en tidligere indplacering, jf. § 5 i bekendtgørelse om dagpengeperioden, eller den A- eller B-indkomst, som efter § 6, stk. 3, og § 8, stk. 4, helt eller delvist har været brugt til en tidligere indplacering, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1.

Stk. 4 Genoptjening af retten til dagpenge sker dog efter § 4, stk. 1, når retten til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter lovens § 55, stk. 1 og 2, er udløbet, og når der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen, jf. lovens § 55 a.

Stk. 5 Medlemmer, som har gennemført en uddannelse af den i lovens § 54 nævnte art, og som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., kan vælge at sammenlægge indkomst, jf. stk. 1, med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, i en måned.

§ 13

Oplysninger om beskæftigelse, der indgår i beskæftigelseskravet i § 12, indhentes følgende steder:

 • 1) Løntimer, indberettet til indkomstregisteret.

 • 2) B-indkomst indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelse, jf. dog stk. 2.

 • 3) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser og den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

 • 4) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser.

Stk. 2 For et medlem, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 2, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i de afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i 1. pkt., der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, dokumenters via lønoplysninger eller lignende fra medlemmet.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer
§ 14

Opgørelse af beskæftigelseskravet efter § 12, stk. 1, foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Løntimer på beskæftigelseskontoen, der er brugt til at forlænge retten til dagpenge efter § 24, kan dog ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter 1. pkt.

Stk. 2 Er arbejdstiden ukontrollabel efter § 3, lægges et beregnet timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst med den til enhver tid gældende omregningssats efter lovens § 53, stk. 12.

Stk. 3 Der kan kun medregnes løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis timerne har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet. Der kan tidligst udbetales dagpenge fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt. Løntimerne kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode.

§ 15

Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mere eller mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, opgøres som 37 løntimer pr. uge. A-kassen skal lægge det indberettede timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet efter § 12, stk. 1.

Forhold der sidestilles med løntimer
§ 16

Til beskæftigelseskravet kan uanset § 14, stk. 1, medregnes:

 • 1) Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse.

 • 2) Timer, omregnet med omregningssatsen efter § 53, stk. 12, i loven af det beløb, som Lønmodtagernes Garantifond har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvis beløbet udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, jf. stk. 5. Der kan dog ikke medregnes timer, som medlemmet har modtaget dagpenge for.

 • 3) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn.

 • 4) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn.

 • 5) Perioder, hvori et medlem har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret.

 • 6) Perioder, hvori et medlem har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 2 Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 4, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 3 Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation.

Stk. 4 Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 1, sker med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede og 6 timer pr. dag for deltidsforsikrede.

Stk. 5 Timerne efter stk. 1, nr. 2, medregnes i den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed
§ 17

En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. Det gælder også B-indkomst, som indgår i virksomhedens overskud eller underskud.

Stk. 2 A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan først medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen.

Stk. 3 B-indkomst i afsluttede indkomstår kan først medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen.

§ 18

B-indkomst, der skal indberettes til indkomstregisteret, men hvor indkomståret ikke er afsluttet eller årsopgørelsen ikke foreligger, jf. § 13, stk. 2, medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2 B-indkomst, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret, jf. § 13, stk. 2, medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor medlemmet oplyser på tro og love, at arbejdet er udført. Indkomsten skal dokumenteres.

Stk. 3 Det er en betingelse, at medlemmet på tro og love oplyser, at B-indkomsten i stk. 1 og 2 ikke vil indgå i en virksomheds overskud eller underskud.

Stk. 4 Der kan kun medregnes B-indkomst efter stk. 1 og 2, hvis indkomsten er indberettet eller udbetalt forud for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den periode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet. Der kan tidligst ske udbetaling af dagpenge fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt. Indkomsten kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i den periode, indkomsten dækker. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i den periode, indkomsten dækker.

§ 19

Medregnes B-indkomst efter § 13, stk. 2, til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, skal der ske et fradrag i den indkomst, der fremgår af årsopgørelsen for det eller de tidligst anvendte indkomstår i optjeningsperioden. Fradraget sker på baggrund af indberettet B-indkomst pr. måned i den periode, der ligger forud for optjeningsperioden efter § 21, og som svarer til den periode, medlemmet har medregnet B-indkomst efter § 13, stk. 2, umiddelbart forud for ledigmeldelsen. Fradraget sker i den beregnede månedsandel efter § 20.

§ 20

Indkomst efter § 14, stk. 2, §§ 17 og 18 skal omregnes til timer for at kunne medregnes til beskæftigelseskravet. Indkomsten fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Timetallet beregnes ved at omregne indkomsten med den omregningssats i lovens § 53, stk. 12, der er gældende for det indkomstår, som indkomsten er indberettet til indkomstregisteret eller som årsopgørelsen dækker. Ved omregningen til timer kan der højest omregnes en månedlig indkomst, der svarer til det gældende indkomstloft pr. måned, jf. lovens § 53, stk. 2, i det indkomstår, som indkomsten er indberettet til indkomstregisteret i, eller som årsopgørelsen dækker. Der kan højst medregnes en samlet årlig indkomst, der svarer til 12 x indkomstloftet pr. måned.