Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 26

Indkomst- og beskæftigelseskravet efter §§ 4 og 12 er opfyldt, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse efter lovens § 54.

Stk. 2 Det er en betingelse for at være omfattet af stk. 1, at kravet om bopæl og ophold, jf. lovens § 41, stk. 1, er opfyldt umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 3 En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens afslutning.

Stk. 4 En erhvervsmæssig uddannelsen efter lovens § 54, skal som fuldtidsstudium have en normeret varighed på mindst 18 måneder. Hvis der er tale om et deltidsstudium, skal det have en varighed, der bedømt som en fuldtidsuddannelse er på mindst 18 måneder.

Stk. 5 Hvis en erhvervsmæssig uddannelse efter lovens § 54, som fuldtidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at medlemmet har gennemført uddannelsen efter den almindelige studieplan for uddannelsen.

Stk. 6 En erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til 18 måneder, men som er gennemført på kortere tid, jf. stk. 4 og 5, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

Stk. 7 En akademisk overbygningsuddannelse, i henhold til lov om universiteter herunder en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse, som er gennemført på mindre end 12 måneder kan tidligst anses for afsluttet 12 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.