Bekendtgørelse om gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1700 af 23. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 24. april 2023

I medfør af § 2, stk. 5, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 AFTALE om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter udtrædelsesaftalen) fastsætter bestemmelser om retten til indrejse, ophold og arbejde mv. for visse statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer. Disse bestemmelser findes i udtrædelsesaftalens Anden Del, Afsnit II.

Stk. 2 Udtrædelsesaftalen er medtaget som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser, der gennemfører og supplerer visse bestemmelser i udtrædelsesaftalens Anden Del, Afsnit II, for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde.

Stk. 4 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på statsborgere i Det Forenede Kongerige (herefter britiske statsborgere), der har rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen, og deres familiemedlemmer som defineret i udtrædelsesaftalen.

Kapitel 2 Ansøgning om opholdsstatus, ansøgningsfrist og dokumenter
Opholdsstatus og opholdsdokument
§ 2

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der har ret til at opholde sig her i landet i henhold til udtrædelsesaftalen, skal for at bevare deres rettigheder ansøge om en ny opholdsstatus og om udstedelse af et dokument, der bekræfter denne status, jf. udtrædelsesaftalens artikel 18, stk. 1. I modsat fald bortfalder rettighederne som udgangspunkt ved udløbet af ansøgningsfristen i § 3.

Stk. 2 Ansøgninger efter stk. 1 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter SIRI).

Stk. 3 SIRI udsteder straks en kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

Frist for ansøgning om et opholdsdokument
§ 3

Ansøgning efter § 2 indgives senest den 31. december 2021.

Stk. 2 Personer, der i medfør af udtrædelsesaftalen har ret til at tage ophold her i landet efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, skal indgive en ansøgning senest tre måneder efter deres indrejse eller senest den 31. december 2023, idet det seneste af disse tidspunkter lægges til grund ved vurderingen af, om ansøgningsfristen er overholdt.

Stk. 3 Indgives en ansøgning efter udløbet af fristen i stk. 1 og 2, foretager SIRI en samlet og konkret vurdering af, om der er rimelige grunde til, at fristen ikke er overholdt. I bekræftende fald behandler SIRI ansøgningen.

Ansøgning om et dokument som grænsearbejder
§ 4

Britiske statsborgere, der har rettigheder som grænsearbejdere i henhold til udtrædelsesaftalen, skal ansøge om et dokument, der bekræfter deres rettigheder, jf. udtrædelsesaftalens artikel 26.

Dokumentation
§ 5

Det påhviler ansøgeren at tilvejebringe dokumentation for de rettigheder, der påberåbes i henhold til udtrædelsesaftalen.

Stk. 2 For ansøgninger efter § 2 kan der alene kræves forevisning af dokumentation i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel 18.

Stk. 3 For ansøgninger efter § 4 kan der alene kræves forevisning af dokumentation for udøvelse af en økonomisk aktivitet som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende her i landet.

Rettigheder under ansøgningens behandling
§ 6

De rettigheder, som er fastsat i udtrædelsesaftalen, anses for at gælde for ansøgeren, indtil der er truffet afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 3 Udstedelse af dokumenter
Udformning af dokumenter
§ 7

Til personer omfattet af §§ 2 og 4 udsteder SIRI et dokument, der er udformet i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/20022), som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse(EU) 2020/1114 af 21. februar 2020 om de dokumenter, medlemsstaterne skal udstede i henhold til artikel 18, stk. 1 og 4, og artikel 26 i udtrædelsesaftalen3).

Stk. 2 Til personer omfattet af § 2 udstedes et dokument med kortbogstav A eller B med betegnelsen ”Artikel 50 i TEU”.

Stk. 3 Til personer omfattet af § 4 udstedes et dokument med kortbogstav Y med betegnelsen ”Artikel 50 i TEU - Grænsearbejder”.

Gebyr
§ 8

Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af dokumenter efter denne bekendtgørelse.

Optagelse af biometri
§ 9

SIRI optager fingeraftryk og personfotografi til brug for udstedelsen af dokumenter, jf. §§ 2 og 4, i overensstemmelse med Kommissionens gennemførselsafgørelse (EU) 2020/1114 af 21. februar 2020, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2 Optagelse af fingeraftryk og personfotografi skal ske inden for den frist, som SIRI fastsætter.

Nægtelse af opholdsstatus og udstedelse af dokumenter samt ophør af retten til ophold
§ 10

Udstedelse af dokumenter efter §§ 2 og 4 kan nægtes, hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne efter udtrædelsesaftalen.

Stk. 2 Udstedelse af dokumenter, jf. stk. 1, kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger det. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Stk. 3 Opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen ophører, hvis betingelserne i udtrædelsesaftalen ikke længere er opfyldt, eller hvis grundlaget for ophold var urigtigt, jf. dog udtrædelsesaftalens artikel 15, stk. 1.

Stk. 4 Opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen ophører i tilfælde af udvisning, jf. § 13. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om misbrug af rettigheder, eller den pågældende har opnået opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Stk. 5 Ved afgørelser om nægtelse og ophør af opholdsstatus efter denne bestemmelse finder garantierne i udtrædelsesaftalens artikel 21 anvendelse.

Kapitel 4 Klageadgang
§ 11

Afgørelser om nægtelse af opholdsstatus og udstedelse af dokumenter eller ophør af opholdsstatus kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens § 46 a.

Stk. 2 Påklages en afgørelse efter stk. 1 til Udlændingenævnet, har den pågældende rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen, indtil klagesagen er afgjort, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Klage efter stk. 1 skal være indgivet til Udlændingenævnet inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændingenævnets formand, eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen.

Stk. 4 Indbringes Udlændingenævnets afgørelse til prøvelse for domstolene inden 2 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, har den pågældende rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen, indtil der er afsagt endelig dom, medmindre ansøgningen er indgivet svigagtigt eller er uberettiget, jf. udtrædelsesaftalens artikel 20, stk. 4.

Kapitel 5 Indrejsedokumenter mv.
Personer med dokumenter udstedt efter bekendtgørelsen
§ 12

Der kan ikke stilles krav om visum eller lignende formaliteter til herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som har fået udstedt et dokument efter denne bekendtgørelse.

Visumpligtige familiemedlemmer
§ 13

Udstedelse af visum til visumpligtige familiemedlemmer, der efter udløbet af den overgangsperiode, som er fastsat i udtrædelsesaftalen, slutter sig til britiske statsborgere, der er omfattet af aftalen, skal ske hurtigst muligt og uden opkrævning af gebyr.

Stempling af indrejsedokumenter efter udtrædelsesaftalen
§ 14

Der foretages ikke stempling af pas eller anden rejselegitimation tilhørende personer, der fremviser et dokument, som bekræfter den pågældendes rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen.

ICAO-standard
§ 15

Britiske statsborgere kan fem år efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, ved indrejse og udrejse af Danmark alene anvende nationale identitetskort, der opfylder de gældende krav til biometrisk identifikation, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), jf. udtrædelsesaftalens artikel 14, stk. 1.

Kapitel 6 Udvisning
§ 16

Ved afgørelser om udvisning af britiske statsborgere og deres familiemedlemmer af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed for adfærd, der er udvist før udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, finder reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen og de regler i udlændingeloven, der gælder for udlændinge omfattet af EU-reglerne, anvendelse, jf. udtrædelsesaftalens artikel 20, stk. 1.

Stk. 2 Ved afgørelser om udvisning af britiske statsborgere og deres familiemedlemmer for adfærd, der er udvist efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, finder reglerne i udlændingeloven anvendelse, jf. udtrædelsesaftalens artikel 20, stk. 2.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2020.